Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 7.1.348

wersja z krótkim okresem wsparcia

 • Odblokowano możliwość zmiany miesiąca Vat na następujących dokumentach (Zakup – Dokumenty zakupu):
  • Faktura – nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • Korekta – nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • Faktura do PZ – nabycie wewnątrzwspólnotowe
  • Uzupełnienie ZD – nabycie wewnątrzwspólnotowe

 • Dodano nową zakładkę “4 Pliki JPK” do okna edycyjnego JPK dostępną dla struktur “Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” oraz „Faktury VAT”. Na nowej zakładce można dodać pliki z JPK, których zawartość będzie przyłączana podczas generowania pliku XML z JPK. Pliki z JPK trzymane są w bazie dodatkowych dokumentów, a w przypadku braku tej bazy na dysku w katalogu wskazanym w parametrze z konfiguracji „Ustawienia – Katalogi – Katalog JPK”.

 

 • Umożliwiono podgląd powiązanych dokumentów HM widniejących w sekcji „Dotyczy” widocznej na oknie edycyjnym dokumentu.

 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny firmy „Ustawienia – Dokumenty – Zamówienia – Częściowa realizacja oferty od odbiorcy – czy przenieść ofertę do archiwum”, który może przyjąć następujące wartości:
  • Pytaj (domyślnie nie),
  • Pytaj (domyślnie tak),
  • Nie pytaj, nie przenoś,
  • Nie pytaj, przenoś


Dotychczasowo system zawsze zadawał pytanie, czy przenieść ofertę do archiwum. Domyślną odpowiedzią było „Tak”.

 • Wprowadzono zmiany w wyglądzie okna edycji pozycji dokumentów ujednolicając i dopasowując wygląd do pozostałych okien w systemie. Okno uległo nieznacznemu powiększeniu. Treści oraz pola edycyjne zostały powiększone i dopasowane względem siebie.. Zrezygnowano z zakładki „Opcje” – informacje w niej zawarte zostały przeniesione, tj:
  • Opcja: „Ilość miejsc po przecinku w cenie” została przeniesiona do zakładki „Rozszerzone”

 

 • Opcja: „Usługa podlegająca odwrotnemu obciążeniu (Art. 17 Ust. 1 Pkt 8)” została przeniesiona do dodatkowej rozwijanej sekcji „ Informacje dodatkowe”

 

 

 • Opcja: „Kraj pochodzenia” została przeniesiona do zakładki „UE”
 • Opcja: „Usługa podlega INTRASTAT (…)” została przeniesiona do zakładki „UE”

 • Wprowadzono możliwość bezpośredniego dostępu do zdjęć danej kartoteki na oknie edycyjnym pozycji.

 • Zmieniono pozycjonowanie informacji w nagłówku okna, dla którego wydzielono trzy sekcje informacji:
  • Podstawowa, w której system prezentuje informacje dotyczące kartoteki tj. Indeks, Identyfikator i nazwa długa
  • Dodatkowa, sekcja rozwijana, w której system prezentuje informacje dotyczące cen i stanów

 • Włączono „Sposób łączenia dok. z zamówień” na dokumentach WZ DW oraz WZexp. Parametr używany przy realizacji dokumentów ofert dla odbiorców.

 • Dokumenty – Rejestracja zakupu. Na oknie edycyjnym faktury importowej umożliwiono zaznaczenie parametru: „Dokument stracił prawo do odliczeń”. Po zaznaczeniu tego parametru dokument nie będzie widoczny w rejestrze VAT ani w JPK.

Parametr dostępny jest również na definicji dokumentów.

 • Umożliwiono import dokumentów z pliku „JPK Faktury”. Opcja dostępna jest po włączeniu w konfiguracji parametru: „Ustawienia – Księgowość – Import – Obsługa importu JPK FA do bufora poleceń księgowania”

Opcja dostępna jest w oknie: Dokumenty – Import danych do poleceń księgowania – Import JPK FA. Po zaimportowaniu dokumenty znajdują się w „buforze” i aby pojawiły się w programie należy taką paczkę zrealizować.

 

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Sposoby naliczania odsetek. Uzupełniono wpisy odsetek ustawowych oraz podatkowych (Zakładka Tabela).

 

 • Dokumenty – Definicje dekretów. W procedurze definiowanej dekretacji użytkownika dodano parametr opcjonalny „Bilansowe (niepodatkowe) NKUP” dla parametrów wyjściowych. Dzięki któremu użytkownik ma możliwość sterowania wartością parametru Bilansowe (niepodatkowe) NKUP dla pozycji księgowania.

 • Dokumenty- Definicje dekretów – Automaty KH. Włączono możliwość podpięcia wzoru dla pozycji dekretu co umożliwi np. mnożenie kwoty dekretacji przez współczynnik (RMK związane z samochodami).

 • Wcześniej parametr z konfiguracji „Ustawienia – Obsługa – Skrót SH1 używanego certyfikatu” był wspólny dla wszystkich firm. Teraz ten parametr będzie pamiętany osobno dla każdej firmy.

 • Dokumenty – Księga widok roboczy. Dodano nowe kolumny w widoku okna (Nr dok.wew., kod i nazwę miejsca, Status, Nazwę grupy dok.). Dodatkowo w Rejestrach VAT dodano kolumny: „Lp. księgi” oraz „Status”

 • „DMS – Obieg” W widoku okna dodano kolumnę do wyboru „Różnica netto”, która stanowi wartość różnicy między zadeklarowaną kwotą netto (atrybut dokumentu obiegu) a sumą kwoty netto z pozycji dodanych na dokumencie obiegu DMS.

 • „DMS – Obieg” oraz „DMS – Akceptacja obiegu” dodano w menu podręcznym opcję „Historia przekazań (Ctrl+H)”, która otwiera okno
  z graficzną wizualizacją historii przekazań wraz z uwagami przekazujących. Widok ten jest również dostępny na samym oknie edycji dokumentu obiegu na zakładce „7 Historia przekazań”

 

 • „DMS – Obieg – Dodaj / Popraw – 6 Powiązane dokumenty” dodano możliwość powiązania dodatkowych dokumentów (dokumenty sprzedaży, oferty dla odbiorców, zamówienia od odbiorców, dokumenty zakupu, zamówienia do dostawców, dokumenty magazynowe, zamówienia wewnętrzne).

Analogicznie na oknie słownikowym „DMS – Obieg” oraz „DMS – Akceptacja obiegu” dodano do szczegółów zakładkę „Powiązania dodatkowe” wraz z opcjami „Pokaż dokument (F2)” oraz „Idź do dokumentu”. Powiązania te mają znaczenie informacyjne.

 • Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych” Podczas poprawy/dodawania rodzaju dokumentu, w zakładce 3 Atrybuty dodano atrybut dokumentu „Data księgowania”.

 • Kadry – Przypomnienie. Dodano możliwość:
  • zmiany statusu („nowe”, „zrealizowane”, „anulowane”, „nie kasować”);

 

 • edycji uwag;

 

 • usunięcia starych przypomnień, z wyłączeniem posiadających status „nie kasować”;
 • odświeżenia okna;

 • Słowniki – Kadrowe. Utworzono nowe słowniki wykorzystywane w zaszeregowaniach. Nazwy słowników pojawią się po wypełnieniu nazw parametrów definiowanych w konfiguracji (System – Konfiguracja – Ustawienia – Firmy – Parametry definiowane).

 

 • Zestawienia kadrowe – Wzorzec ewidencji obecności. Dodano na wydruku podsumowanie zaplanowanych godzin pracy oraz opis symboli pracy. Od 1 stycznia br. nie wystarczy już podanie ogólnej informacji o odbyciu przez pracownika pracy – trzeba podać godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce odbywania i liczbę godzin pracy. Ponadto w przypadku dni wolnych rozporządzenie wymaga wskazania tytułu ich udzielenia (np. dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, dzień wolny za pracę w takim dniu czy dzień wolny z tytułu niedzieli lub święta).

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową stałą płacową PRZW_ZFSS „Przeciętne wynagrodzenie do odpisu na ZFŚS” z datą 1.01.2019, wartość 3.278,14zł. Stała będzie wykorzystywana do wydruku „Stan zatrudnienia do naliczenia ZFŚS”.

 • Zestawienia kadrowe – Oświadczenia, upoważnienia, inne – Wypłata do rąk własnych. Dodano wydruk wniosku o wypłatę do rąk własnych.

 • Kadry – Przypomnienie. Dodano nowe przypomnienie „Brak badań lekarskich”. Przypomnienie będzie wyświetlać te kartoteki, które w ostatnim zaszeregowaniu mają kod tytułu ubezpieczenia pracownika 01* i nie mają wprowadzonych żadnych badań lekarskich.

 • Słowniki kadrowe – Wzorce ewidencji obecności – Symbole. Dodano możliwość wypełnienia godzin pracy na potrzeby wydruku „Miesięczna karta ewidencji czasu pracy” dla typu wzorca „Godzinowego” i „Dziennego”. Nowe rozporządzenie w zakresie ewidencjonowania czasu pracy zobowiązuje pracodawcę do wskazania w karcie ewidencji czasu pracy nie tylko liczby łącznie przepracowanych godzin, ale również godziny rozpoczęcia.

 • Listy płac – Wydruk – Lista płac. W miejsce znacznika „Wydrukuj tylko podsumowanie”, wprowadzono listę rozwijalną, z której użytkownik może wybrać sposób drukowania podsumowania.

 • Kadry – Dane kadrowe – Angaże. Dodano możliwość wpisania ilości opieki nad zdrowym dzieckiem wykorzystanej w poprzednim zakładzie pracy. Wpisywana wartość jest uzależniona od typu opieki ustawionej w danych kadrowych pracownika.

 • Panel Pracownika – Wnioski Pracownicze. Dodano możliwość realizacji wniosków:
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu;
  • Zaświadczenie o zarobkach;
  • o zaplanowanie urlopu;
  • o wolne za święto;
  • o zmianę grafiku;
  • o zaplanowanie urlopu
 • Dokumenty – Import wyciągów bankowych. Podczas realizacji wyciągu bankowego, po zaznaczeniu danej pozycji, na oknie rozliczeń dodano podsumowanie dla waluty.

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Umożliwiono wskazanie konta bankowego kontrahenta na rozliczeniu.

 

Podczas wystawiania przelewu, w pierwszej kolejności pobierane jest konto z rozliczenia. Jeżeli brak jest tego konta, to pobierane jest konto ustawione na fakturze zakupu, a następnie z danych kontrahenta. Podczas wystawiania faktury zakupu wchodzącej do rozrachunków normalnie lub z kont, konto przepisywane jest z faktury. Podczas wystawiania polecenia księgowania na konto rozrachunkowe, konto pobierane jest z danych kontrahenta (domyślne).

 • Na oknie „Kontrahenci” dodano możliwość wyciągnięcia do widoku kolumny „Konto bankowe”, która informuje, czy kontrahent ma dodane aktywne konto bankowe. Wartość kolumny ustawiana jest automatycznie w momencie dodawania, poprawiania lub kasowania konta.

Kolumnę do widoku można także wybrać na oknie „Należności i zobowiązania”.

 • System Streamsoft Prestiż budowany jest na nowszej wersji kompilatora firmy Emarcadero – RAD Studio 10.2.3
 • W konfiguracji dodano nowy parametr „Ustawienia – System – Program pomocy zdalnej”. W tym parametrze należy wskazać i ustawić za pomocą opcji grupowego ustawiania program do pomocy zdalnej tak by był dostępny dla wszystkich stanowisk (np. katalog „Shared”). Program z tego parametru będzie uruchomiany po wybraniu nowej opcji z menu „Pomoc – Uruchom program do pomocy zdalnej”. W przypadku nie wskazania programu w parametrze opcja wyświetli komunikat informujący o konieczności wskazania programu do pomocy zdalnej w konfiguracji.

 

 • Pulpity – komponent „Szukaj”. Zamiast podpowiadania „Szukaj” po wpisaniu trzech znaków podpowiadane zostaną trzy pola: „Szukaj kontrahentów”, „Szukaj dokumentów”, „Szukaj kartotek”.

 

 • Dodano obsługę przeciągnij i upuść z tabeli do pola szybkiego wyszukiwania.

 • System – Dane osobowe – Anonimizacja. Dodano możliwość anonimizacji danych kontrahenta jednorazowego.