Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 7.0.347

wersja z długim okresem wsparcia

 • Dodano nowe panele dla modułu zarządzania produkcją:
  • Meldunek zwrotny
  • Start-Stop zasoby
  • Start-Stop czynności

Panele te są natywną aplikacją dla systemów Windows opartą o funkcjonalności systemu Prestiż jako serwera REST (aplikacja klient – serwer REST).

W programie aktualizacyjnym _UpdateSql.exe systemu Prestiż dostępna jest opcja „Pliki lekkiego klienta REST dla paneli systemu .Net Prestiż” (należy posiadać licencję na panele produkcyjne).

Opcja ta daje możliwość pobrania plików klienta paneli produkcyjnych, które następnie można zainstalować na stanowiska końcowe gdzie mają być używane panele (StLTClient_install.exe).

Uruchamiając rozpakowany plik StLTClient_install.exe zainstalujemy Klienta paneli .NET. Podczas instalacji musimy wskazać folder docelowy:

oraz zaznaczyć opcję do utworzenia skrótu na pulpicie:

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji klienta StLTClient.exe zostanie założony plik konfiguracyjny połączenia z serwerem REST (plik json).

W pliku tym można zdefiniować numer IP serwera REST, port połączenia oraz login i hasło użytkownika.

{„host”:”127.0.0.1″,”login”:”admin”,”password”:”admin”,”port”:”8080″}

Po  ponownym uruchomieniu otrzymamy ekran paneli:

 • Dodano obsługę formatu „Novitus XML” wykorzystywanego przez drukarki Novitus Hde. Do działania nie jest wymagane posiadanie dodatkowych plików bibliotek. Komunikacja odbywa się bezpośrednio przez port COM lub protokół TCP/IP.
 • Dodano obsługę nowego formatu EDI „ECOD XML DESPATCH ADVICE wersja 1.2 – Castorama”, który służy do wysyłania dokumentów WZ do sieci Castorama.
 • Dodano opcję „Zmiana magazynu (Ctrl+Shift+M)”, która umożliwia zmianę magazynu z danego miejsca zakupu dla jednej lub wielu pozycji (Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj/Popraw – menu podręczne okna – Dodatkowe – Zmiana danych na pozycji)Dodano parametr odpowiedzialny za przepisanie zmienionej nazwy kartoteki z zamówienia\zapytania ofertowego na realizujący dokument (Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Przenoszenie zmienionej nazwy kartoteki z zamówienia/zapytania ofertowego do dostawcy na realizowany dokument)
 • Słowniki – Samochody służbowe. Umożliwiono wprowadzenie nowego sposobu rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Czyli koszty takie jak wydatki na paliwo, eksploatacja itp. użytkownik będzie miał możliwość wskazania 75 proc. odliczenia na pozycji słownika. Następnie podczas wskazania samochodu na pozycji dokumentu zakupu w module FK program wyliczy kwoty podatkowe i bilansowe które będzie można zadekretować.Dokumenty – Rejestracja zakupu. Dodano parametr w konfiguracji: „Ustawienia – Księgowość – Rejestracja sprzedaży/zakupu – Dokumenty zakupu w module FK – sposób numeracji”, dzięki któremu sprawdzanie numeru dokumentu zewnętrznego dla dokumentów zakupu będzie odbywać się albo miesięcznie albo rocznie (zalecane zmiany parametru wraz z początkiem roku).Dokumenty – Korekty VAT – Korekty VAT ręczne. Na korektach VAT ręcznych dodano przełącznik: „Nie wchodzi do JPK”. Po zaznaczeniu którego dokument nie zostanie uwzględniony w pliku JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.W menu Zestawienia dodano nowy typ stałego zestawienia: „Rejestr VAT w układzie JPK”.Umożliwiono podgląd pozostałych struktur JPK w widoku tabelarycznym. Opcja „Pokaż dane z pliku JPK w tabeli” w szczegółach okna „Jednolity plik kontrolny”.Wprowadzono możliwość odliczania od przychodów kwot które nie zostały zapłacone inaczej możliwość odliczenia od przychodów przeterminowanych należności. Procesowanie takich odliczeń odbywa się analogicznie jak istniejących już odliczeń przeterminowanych kosztów.
  • W pierwszym etapie operator wybiera przeterminowany dokument z „Należności i zobowiązań” do „Rejestru przeterminowanych dok. do wyksięgowania” (dostępne w „Dokumenty – Korekty – Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów”).
  • Po dodaniu dokumentu do rejestru należy wystawić dokument „Korekty przychodów odliczenie (KPrzyOd)” za pomocą opcji „Wyksięgowanie/ Ponowne zaksięgowanie – Dodaj dok. korekty kosztów/przychodów/VAT”.
  • Następnie wystawioną korektę należy odpowiednio zaksięgować. mocą opcji „Wyksięgowanie/ Ponowne zaksięgowanie – Dodaj dokument ponownego zaksięgowania”.
  • Następnie wystawioną korektę naliczenia należy odpowiednio zaksięgować.
 • Gdy dokument zostanie zapłacony przez wierzyciela, należy ponownie zaksięgować przychód. W tym celu należy:
  • Odszukać dokument w „Rejestrze przeterminowanych dok. do wyksięgowania”
  • Wystawić dokument „Korekty przychodów naliczenie(KPrzyNa)”

 • Dokumenty – Ryczałt. Wprowadzono obsługę stawki 12.5% dla usług najmu oraz dodano opcję ostrzegania po przekroczeniu dochodu 100 tyś ze świadczenia usług najmu.

 • Od teraz dla opcji „Szukaj (F6)” z okna „Drzewo zdarzeń” na oknie „Wyszukiwanie” umożliwiono definiowanie warunków preselekcji. Nowy przycisk „Warunki”, działa identycznie jak dla zestawień.

 • Na definicji rodzaju obiegu zewnętrznego dodano atrybut „Data wpływu”, który ma oznaczać datę wpłynięcia dokumentu do firmy i nie musi być to data wprowadzenia dokumentu do systemu („Data czas przyjęcia”). Atrybutowi można ustawić tak jak w przypadku pozostałych atrybutów czy ma być widoczny na dokumencie obiegu oraz czy wymagane jest podanie wartości.Dla dokumentów obiegu zewnętrznego z atrybutem „Termin płatności” dodano możliwość wyboru od której daty ma być liczony termin płatności – od daty dokumentu lub daty wpływu.

Dodatkowo w konfiguracji systemowej dodano parametr „Ustawienia – DMS – Obieg – Domyślnie termin płatności licz od:”, który określa sugerowaną wartość  przyjmowaną podczas dodawania dokumentu obiegu. Domyślnie termin płatności liczony będzie od daty dokumentu.

Na definicji rodzaju obiegu zewnętrznego dodano atrybut „Kwota netto”. Można określić czy atrybut ten ma być widoczny na dokumencie obiegu oraz czy wymagane jest podanie wartości.

Jeśli suma netto z pozycji przekroczy zadeklarowaną wartość „Kwota netto” na  zakładce „1 Podstawowe”– różnica pomiędzy łączną wartością pozycji, a tą „Kwotą netto” zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym.

Na definicji rodzaju obiegu dokumentu zewnętrznego dodano atrybuty: „Przedstawiciel handlowy”, „Zlecenie” oraz „Jednostka organizacyjna”.

Atrybuty te będą podpowiadane na dokumenty wystawione w systemie na podstawie dokumentu obiegu DMS.

Dodano parametr w konfiguracji „DMS – Obieg – Automatycznie akceptuj etap inicjatora” dający możliwość automatycznego zaakceptowania etapu inicjatora po dodaniu dokumentu do obiegu zewnętrznego.

Rozszerzono opcję wystawiania dokumentu handlowo-magazynowego na podstawie dokumentów obiegu z modułu DMS o inne dokumenty niż dokumenty zakupu tj.: dokumenty sprzedaży, oferty dla odbiorców, zamówienia od odbiorców, zamówienia do dostawców, dokumenty magazynowe oraz zamówienia wewnętrzne.

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-R. Dodano wersję nr 19 deklaracji obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT – 11. Dodano wersję nr 24 informacji składaną od 1 stycznia 2019 r.Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Dodano możliwość wysłania informacji za rok 2018 (wzorem nr 24 PIT-11 obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.).

 • Dane kadrowe – Import zwolnień ZUS ZLA. Dodano możliwość pobierania, ze strony ZUS, wygenerowanych raportów i importu ich do programu.

Podczas łączenia z usługą ZUS należy podać login i hasło, ustawione wewnątrz PUE, w zakładce zaświadczeń lekarskich. Na oknie logowania należy też podać katalog, do którego zostaną wypakowane tymczasowo pliki ZIP zawarte w raportach (wymagane jest prawo do zapisu i usuwania do wskazanego katalogu). Podczas wypakowywania program będzie odpytywał o hasło do pliku ZIP.

 • Płace – Naliczanie płac – Koszty po zwolnieniu pracownika. Dodano parametr umożliwiający określenie czy koszty, na listach płac po zwolnieniu pracownika, mają być naliczane jako podstawowe czy powiększone jeśli były ustawione powiększone w ostatnim zaszeregowaniu (System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Dla wypłat po ustaniu zatrudnienia stosuj koszty uzyskania z ostatniego zaszeregowania).Płace – Naliczanie płac – Zajęcia komornicze. Dodano możliwość rozliczania zajęć komorniczych wg miesiąca listy. Ma to na celu umożliwienie rozliczenia gdy wypłaty z 2 lub więcej miesięcy następują w jednym miesiącu. Aby włączyć takie rozliczenie należy odpowiednio ustawić parametr System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Sposób pobierania składników do rozliczenia zajęć komorniczych.Dodano nową metodę naliczania długości przebiegu zatrudnienia. Jest ona oparta o zapisy art. 112 k.c. Aby ją włączyć należy odpowiednio ustawić parametr: „System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Okres zatrudnienia (funkcja DODAJ_LATA) licz z uwzględnieniem”Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Dokumenty. Zmieniono sposób obsługi dokumentów, dodając m.in. możliwość bezpośredniego pobrania dokumentu ze skanera.

Płace – Listy płac. Dodano możliwość nadawania priorytetów poszczególnym pozycjom na liście płac. Pozycje te wyświetlane są innymi kolorami.

 • Kadry – Dane kadrowe. Dodano możliwość nadawania priorytetów poszczególnym pracownikom. Pracownicy ci wyświetlani są innymi kolorami.

 • Kadry – Dane kadrowe. Dodano możliwość oznaczania pracowników. Oznaczeni pracownicy są dostępni w opcji „Obiekty oznaczone” z której to jest możliwość szybkiego dostępu do oznaczonych pracowników.

Zestawienia – Zestawienia płacowe – Definiowane zestawienia płacowe. Dodano możliwość wydrukowania jednostki kadrowej/organizacyjnej obok nazwiska pracownika.

Płace – Listy płac. Do nagłówka listy płac dodano pole edycyjne „Powód korekty”.

Płace – Naliczanie płac. Dodano kolumnę „Data zwolnienia z angażu”.

 • Dane kadrowe – 11 Zdjęcie, uwagi, dokumenty – Dokumenty. Dodano kolumnę „Część” umożliwiającą podział dokumentów pracownika na: Część A – Ubieganie się o pracę, Część B – Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, Część C – Rozwiązanie stosunku pracy, Część D – Kary, odpowiedzialność.

 • Karty pracy – Edycja potokowa danych – miesięczna. Zmieniono sposób edycji tak aby dane nie zapisywały się podczas edycji a jedynie gdy użytkownik będzie chciał je zapisać.
 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Od teraz można sterować wielkością okna „Spłat” (F2 i F5 na rozrachunku) – należy ustawić się kursorem myszki się na krawędzi okna i przeciągnąć myszkę w wybranym kierunku .Dokumenty – Bank – Zaimportuj przelewy. Umożliwiono import przelewów do banków walutowych. Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+iRozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: „67. BZ WBK S.A. (SEPA)”.

 • Dodano nowe opcje w module Administratora, dotyczące grupowej archiwizacji oraz grupowej reorganizacji baz danych. Opcje „Wykonać archiwizację bazy dodatkowych dokumentów” oraz „Wykonać testowanie archiwum baz dodatkowych dokumentów”, dostępne są w menu Administracja -> Grupowe operacje na bazach danych.

Zaznaczenie opcji daje możliwość zarchiwizowania oraz sprawdzenia baz dodatkowych dokumentów podczas archiwizacji i reorganizacji baz. Na tym samym oknie, w bocznym panelu prezentującym spis firm, dodano kolumnę informującą o dostępności bazy dodatkowych dokumentów.