Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 7.0.347

wersja z długim okresem wsparcia

 • Dodano nowe panele dla modułu zarządzania produkcją:
  • Meldunek zwrotny
  • Start-Stop zasoby
  • Start-Stop czynności

Panele te są natywną aplikacją dla systemów Windows opartą o funkcjonalności systemu Prestiż jako serwera REST (aplikacja klient – serwer REST).

W programie aktualizacyjnym _UpdateSql.exe systemu Prestiż dostępna jest opcja „Pliki lekkiego klienta REST dla paneli systemu .Net Prestiż” (należy posiadać licencję na panele produkcyjne).

Opcja ta daje możliwość pobrania plików klienta paneli produkcyjnych, które następnie można zainstalować na stanowiska końcowe gdzie mają być używane panele (StLTClient_install.exe).

Uruchamiając rozpakowany plik StLTClient_install.exe zainstalujemy Klienta paneli .NET. Podczas instalacji musimy wskazać folder docelowy:

oraz zaznaczyć opcję do utworzenia skrótu na pulpicie:

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji klienta StLTClient.exe zostanie założony plik konfiguracyjny połączenia z serwerem REST (plik json).

W pliku tym można zdefiniować numer IP serwera REST, port połączenia oraz login i hasło użytkownika.

{„host”:”127.0.0.1″,”login”:”admin”,”password”:”admin”,”port”:”8080″}

Po  ponownym uruchomieniu otrzymamy ekran paneli:

 • Dodano obsługę formatu „Novitus XML” wykorzystywanego przez drukarki Novitus Hde. Do działania nie jest wymagane posiadanie dodatkowych plików bibliotek. Komunikacja odbywa się bezpośrednio przez port COM lub protokół TCP/IP.
 • Dodano obsługę nowego formatu EDI „ECOD XML DESPATCH ADVICE wersja 1.2 – Castorama”, który służy do wysyłania dokumentów WZ do sieci Castorama.
 • Dodano opcję „Zmiana magazynu (Ctrl+Shift+M)”, która umożliwia zmianę magazynu z danego miejsca zakupu dla jednej lub wielu pozycji (Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj/Popraw – menu podręczne okna – Dodatkowe – Zmiana danych na pozycji)Dodano parametr odpowiedzialny za przepisanie zmienionej nazwy kartoteki z zamówienia\zapytania ofertowego na realizujący dokument (Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Przenoszenie zmienionej nazwy kartoteki z zamówienia/zapytania ofertowego do dostawcy na realizowany dokument)
 • Podczas tworzenia JPK w strukturze „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” oraz „Faktura VAT” umożliwiono dodanie plików JPK, których zawartość będzie przyłączana podczas generowania pliku XML. Nowa funkcjonalność dostępna jest w oknie edycyjnym JPK na zakładce „Pliki JPK”.

 

Dodatkowe pliki z JPK trzymane są w bazie dodatkowych dokumentów, a w przypadku braku tej bazy na dysku w katalogu wskazanym w parametrze z konfiguracji „Ustawienia – Katalogi – Katalog JPK”.

 • Na definicjach dokumentów: Fimp, FVAT_NW, PZ_NW, Pzimp udostępniono parametr „Automatycznie realizuj zamówienie/zapotrzebowanie wg”. Funkcja dostępna była dotychczas wyłącznie na dokumentach FVAT, PW, PZ.

 

 • Dodano opcję „Grupowe usuwanie (Alt + F8)”, która umożliwia grupowe usunięcie kartotek (wszystkich, zaznaczonych bądź jednej wybranej) z cennika z kontrahentami lub promocji na towary (Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Umowy z kontrahentami – cenniki/Promocje na towary – Dodaj/Popraw – zakładka 3 Zakres towarów – kartoteki – Wykaz)

 • Dodano możliwość wyboru kolumn grup kartotekowych oraz cennika (Sprzedaż – Promocje, Umowy, Gratisy – Umowy z kontrahentami – cenniki/Promocje na towary – Dodaj/Popraw – zakładka 3 Zakres towarów – kartoteki – Wykaz)

 • Dodano obsługę nowego formatu EDI „PEF INVOICE wersja 2.1.“ – importu / eksportu faktur.
  • Eksport: opcja eksportu dostępna w menu „Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży” – menu kontekstowe – „Import / Eksport – Wyślij dokumenty do EDI”; aby format był dostępny, należy określić katalog w menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Faktury sprzedaży (eksport) – PEF INVOICE wersja 2.1 – Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie dokumentów sprzedaży”.
  • Import: opcja importu dostępna w menu „Zakup – Dokumenty zakupu” – menu kontekstowe – „Import / Eksport – Przyjmij dokumenty z EDI”; aby format był dostępny, należy określić katalog w menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Faktury zakupu (import) – ECOD XML PEF INVOICE wersja 2.1 – Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie dokumentów zakupu”.

 • Dodano obsługę nowego formatu EDI „PEF ORDER wersja 2.1.” – importu / eksportu zamówień.
  • Eksport: opcja eksportu dostępna w menu „Zakup – Zamówienia do dostawców” – menu kontekstowe – „Import / Eksport – Wyślij dokumenty do EDI”; aby format był dostępny, należy określić katalog w menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Zamówienia do dostawców (eksport) – ECOD XML ORDER wersja 22 – Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie zamówień”.
  • Import: opcja importu dostępna w menu „Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców” – menu kontekstowe – „Import / Eksport – Przyjmij dokumenty z EDI”; aby format był dostępny, należy określić katalog w menu „System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – EDI – Zamówienia od odbiorców (import) – PEF ORDER wersja 2.1 – Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie zamówień”.
 • Słowniki – Samochody służbowe. Umożliwiono wprowadzenie nowego sposobu rozliczania samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Czyli koszty takie jak wydatki na paliwo, eksploatacja itp. użytkownik będzie miał możliwość wskazania 75 proc. odliczenia na pozycji słownika. Następnie podczas wskazania samochodu na pozycji dokumentu zakupu w module FK program wyliczy kwoty podatkowe i bilansowe które będzie można zadekretować.Dokumenty – Rejestracja zakupu. Dodano parametr w konfiguracji: „Ustawienia – Księgowość – Rejestracja sprzedaży/zakupu – Dokumenty zakupu w module FK – sposób numeracji”, dzięki któremu sprawdzanie numeru dokumentu zewnętrznego dla dokumentów zakupu będzie odbywać się albo miesięcznie albo rocznie (zalecane zmiany parametru wraz z początkiem roku).Dokumenty – Korekty VAT – Korekty VAT ręczne. Na korektach VAT ręcznych dodano przełącznik: „Nie wchodzi do JPK”. Po zaznaczeniu którego dokument nie zostanie uwzględniony w pliku JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.W menu Zestawienia dodano nowy typ stałego zestawienia: „Rejestr VAT w układzie JPK”.Umożliwiono podgląd pozostałych struktur JPK w widoku tabelarycznym. Opcja „Pokaż dane z pliku JPK w tabeli” w szczegółach okna „Jednolity plik kontrolny”.Wprowadzono możliwość odliczania od przychodów kwot które nie zostały zapłacone inaczej możliwość odliczenia od przychodów przeterminowanych należności. Procesowanie takich odliczeń odbywa się analogicznie jak istniejących już odliczeń przeterminowanych kosztów.
  • W pierwszym etapie operator wybiera przeterminowany dokument z „Należności i zobowiązań” do „Rejestru przeterminowanych dok. do wyksięgowania” (dostępne w „Dokumenty – Korekty – Wyksięgowanie przeterminowanych dokumentów”).
  • Po dodaniu dokumentu do rejestru należy wystawić dokument „Korekty przychodów odliczenie (KPrzyOd)” za pomocą opcji „Wyksięgowanie/ Ponowne zaksięgowanie – Dodaj dok. korekty kosztów/przychodów/VAT”.
  • Następnie wystawioną korektę należy odpowiednio zaksięgować. mocą opcji „Wyksięgowanie/ Ponowne zaksięgowanie – Dodaj dokument ponownego zaksięgowania”.
  • Następnie wystawioną korektę naliczenia należy odpowiednio zaksięgować.
 • Gdy dokument zostanie zapłacony przez wierzyciela, należy ponownie zaksięgować przychód. W tym celu należy:
  • Odszukać dokument w „Rejestrze przeterminowanych dok. do wyksięgowania”
  • Wystawić dokument „Korekty przychodów naliczenie(KPrzyNa)”

 • Dodano opcję „e-Sprawozdania” Jest to nowe narzędzie w systemach Streamsoft PRO/Prestiż, umożliwiające intuicyjne przygotowanie i wysłanie sprawozdania finansowego w formie pliku XML (JPK-SF). E-Sprawozdania pozwala firmom tworzyć pełne e-sprawozdanie finansowe, którego składowe to: „Bilans”, „Rachunek zysków i strat”, „Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym”, „Rachunek przepływów pieniężnych”, „Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego”, „Załączniki (noty i objaśnienia)”. W systemie zawarto różne warianty sprawozdań, przewidywanych odpowiednio dla mikro, małych i dużych firm oraz organizacji pożytku publicznego. Opcja dostępna jest w menu „Sprawozdania” w module „Finanse i księgowość” lub „Księga podatkowa”.

 

 • Wprowadzono nową pozycję „Sprawozdania” w menu programu dla modułów „Finanse i Księgowość”, „Księga podatkowa” i „Handlowo-magazynowy”. Do nowej pozycji przeniesiono już istniejące opcje w menu lub dodano nowe. Nowa pozycja grupuje w jednym miejscu opcje rozrzucone w różnych miejscach w menu. W nowym menu znajdują się:
  • „Formularze” – Formularze księgowe (np. Bilans, Rachunek zysków i strat, itp.)
  • „Deklaracje” – Nowa gałąź zawierająca deklaracje potrzebne do złożenia do urzędu skarbowego, np. VAT-7, PIT-5, CIT-2, Deklaracje UE itp.
  • „JPK” – Opcje umożliwiające wygenerowanie i wysłanie plików JPK. W opcji wydzielono: „JPK – VAT” dla comiesięcznych JPK, „JPK – Inne” dla wygenerowania JPK na żądanie, „JPK e-Sprawozdania” dla wygenerowania e-sprawozdań finansowych, oraz 2 dodatkowe słowniki.
  • „Budżetowanie” – opcja umożliwiająca przygotowanie i obsługę budżetów.
  • „Wzory” – Wzory i zestawy wzorów dla formularzy i deklaracji.

Dodatkowo w module „Księga podatkowa” dostępne są tylko „Deklaracje”, „JPK” i „Wzory”. W module „Handlowo-magazynowy” dostępne są tylko „Deklaracje UE” i „JPK”.

 

 

 • Sprawozdania – Formularze. Podczas edycji formularzy dodano opcję sprawdzania czy wszystkie konta bilansowe (Bilans)/wynikowe (RZiS) zostały wykorzystane w danym formularzu we wzorach. Jeżeli program znajdzie niewykorzystane konta wyświetli je w raporcie z informacją dla użytkownika.

 • Wprowadzono zmiany w oknie edycji wzoru dla pól formularzy. Pozycje wzoru wprowadza się bezpośrednio w tabeli w oknie (edycja podobnie jak na arkuszu kalkulacyjnym). W kolumnie konto można wywołać słownik planu kont i wybrać pasujące konto lub przeciągnąć myszką konto ze słownika do tabeli na oknie. W kolumnie „Konto zaawansowane” można zdefiniować zaawansowane warunki jakie konta pobrać do pozycji wzoru. Okno wywołuje się poprzez opcje „Edytuj wzór” dostępną w menu podręcznym dla pól z kwotami formularzy księgowych edytowanych na oknie wydruku, lub w pod przyciskiem „Edytuj wzór” na formularzach edytowanych w tradycyjnym oknie.

 

 

 • W oknie formularzy dodano nowe menu „Opcje” dostępne w nim są nowe funkcjonalności:
  • Wymuś wszystkie pola
  • Wymuś wszystkie pola bez podpiętego wzoru
  • Anuluj wszystkie wymuszenia
  • Zeruj kwoty wszystkich wymuszeń
  • Eksport formularza do arkusza kalkulacyjnego
  • Import z arkusza kalkulacyjnego do formularza – po wybraniu tej opcji użytkownikowi zostanie zaprezentowane okno z opcjami importu. Należy wybrać separator jakim rozdzielone są pola w pliku CSV, a następnie za pomocą przycisku „Wskaż plik do importu” wybrać importowany plik. W przypadku gdy plik będzie edytowany w innym programie lub nie można go będzie odczytać program wyświetli komunikat. Po prawidłowym wczytaniu pliku należy ustalić wiersz i kolumnę w której zaczynają się wartości które mają być zaimportowane na formularz (np. C9). W sekcji wymuś możemy wskazać które pola mają być nadpisane, czy wszystkie, czy te z wzorami mają zostać pominięte.

 

 • Sprawozdania – Formularze. Dla starych formularzy (Bilans 2016, Rachunek zysków i strat 2016, Rachunek przepływów) dodano na oknie przycisk „Opcje” a w nim: „Wymuś wszystkie pola”, „Anuluj wszystkie wymuszenia”, „Zeruj kwoty wszystkich wymuszeń”.

 • Dodano obsługę nowych deklaracji „VAT-7 (19)” i „VAT-7K (13)”.
 • Sprawozdania – e-Sprawozdania. Podczas podpisywania sprawozdania finansowego dodano możliwość podpisania poprzez e-PUAP oraz podpis kwalifikowany. Podpisanie wymaga samodzielnego wczytania dokumentu do Skrzynki roboczej, podpisania profilem zaufanym, zapisania podpisanego pliku na dysku a następnie wskazania tego podpisanego pliku programowi.

 • Dokumenty – Definicje dekretów – Zakup. Dodano nowe zmienne dla dekretu: „Kwota VAT podatkowa nieodliczona z pozycji”, „Kwota VAT bilansowa nieodliczona z pozycji”, „Różnica bilansowa – podatkowa z pozycji”, „Różnica bilansowa – podatkowa z dok.”, „Różnica VAT bilansowa – podatkowa. z poz.”.

 • Zestawienie – Zestawienia dla kont – Raport konta. Dodano w widoku kolumny Persaldo oraz Persaldo PLN oraz podsumowanie tych kolumn.

 • Zestawienie – Zestawienia dla kont – Raport konta. Dodano w widoku kolumny Persaldo oraz Persaldo PLN oraz podsumowanie tych kolumn.

 • W konfiguracji dodano nowy parametr „Ustawienia – Obsługa – Plik klucza publicznego do podpisu, pliku JPK SF przesyłanego do KAS.”. Plik ten można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pliki-do-pobrania/ . Po wskazaniu certyfikatu klucza publicznego w nowym parametrze, będzie możliwość wysłania e-Sprawozdania do KAS. Uwaga, sprawozdanie musi być podpisane przez przynajmniej jedną osobę.

 • „Formularze – e-Sprawozdania – Podpisz sprawozdanie” Umożliwiono podpisanie sprawozdania za pomocą podpisu z kluczem elektronicznym dla sprawozdań generowanych z numerem KRS. Dodatkowo po wybraniu opcji podpisu poprzez aplikację zewnętrzną gdy system nie rozpozna osoby podpisującej pojawi się okno do wpisania danych takiej osoby i podania daty podpisu.

 • Sprawozdania – e-Sprawozdania. Na oknie edycyjnym JPK dodano możliwość podglądu (F2) wybranych formularzy (Zakładka nr 2 Parametry Formularze).

 • Dla dokumentów dostaw wewnątrzwspólnotowych i dokumentów wewnętrznych do nich, na zakładce „Zestawienie VAT” dodano pole „Faktura wewnętrzna do „VAT-UE”. Pole to również jest dostępne na oknie rejestracji zakupu i podczas małej edycji dokumentu. Po zaznaczeniu nowego pola, do deklaracji VAT-UE zamiast danego dokumentu wejdzie jego dokument wewnętrzny.

 

 • Zestawienia – Zestawienia miesięczne. Na wydruku zestawień miesięcznych dodano zestawy: „Tylko salda narast.” oraz „Obroty, salda i salda narast.”

 • Udostępniono nową deklarację „CIT-8 (27)”.
 • Dokumenty – Ryczałt. Wprowadzono obsługę stawki 12.5% dla usług najmu oraz dodano opcję ostrzegania po przekroczeniu dochodu 100 tyś ze świadczenia usług najmu.

 • Udostępniono nowe deklaracje „PIT-36 (26)” i „PIT-36L (15)”.

 • Od teraz dla opcji „Szukaj (F6)” z okna „Drzewo zdarzeń” na oknie „Wyszukiwanie” umożliwiono definiowanie warunków preselekcji. Nowy przycisk „Warunki”, działa identycznie jak dla zestawień.

 • Na definicji rodzaju obiegu zewnętrznego dodano atrybut „Data wpływu”, który ma oznaczać datę wpłynięcia dokumentu do firmy i nie musi być to data wprowadzenia dokumentu do systemu („Data czas przyjęcia”). Atrybutowi można ustawić tak jak w przypadku pozostałych atrybutów czy ma być widoczny na dokumencie obiegu oraz czy wymagane jest podanie wartości.Dla dokumentów obiegu zewnętrznego z atrybutem „Termin płatności” dodano możliwość wyboru od której daty ma być liczony termin płatności – od daty dokumentu lub daty wpływu.

Dodatkowo w konfiguracji systemowej dodano parametr „Ustawienia – DMS – Obieg – Domyślnie termin płatności licz od:”, który określa sugerowaną wartość  przyjmowaną podczas dodawania dokumentu obiegu. Domyślnie termin płatności liczony będzie od daty dokumentu.

Na definicji rodzaju obiegu zewnętrznego dodano atrybut „Kwota netto”. Można określić czy atrybut ten ma być widoczny na dokumencie obiegu oraz czy wymagane jest podanie wartości.

Jeśli suma netto z pozycji przekroczy zadeklarowaną wartość „Kwota netto” na  zakładce „1 Podstawowe”– różnica pomiędzy łączną wartością pozycji, a tą „Kwotą netto” zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym.

Na definicji rodzaju obiegu dokumentu zewnętrznego dodano atrybuty: „Przedstawiciel handlowy”, „Zlecenie” oraz „Jednostka organizacyjna”.

Atrybuty te będą podpowiadane na dokumenty wystawione w systemie na podstawie dokumentu obiegu DMS.

Dodano parametr w konfiguracji „DMS – Obieg – Automatycznie akceptuj etap inicjatora” dający możliwość automatycznego zaakceptowania etapu inicjatora po dodaniu dokumentu do obiegu zewnętrznego.

Rozszerzono opcję wystawiania dokumentu handlowo-magazynowego na podstawie dokumentów obiegu z modułu DMS o inne dokumenty niż dokumenty zakupu tj.: dokumenty sprzedaży, oferty dla odbiorców, zamówienia od odbiorców, zamówienia do dostawców, dokumenty magazynowe oraz zamówienia wewnętrzne.

 • Dla dokumentacji do dokumentów HM, która jest dodawana grupowo poprzez zaznaczenie wielu plików umożliwiono definiowane zbiorcze uprawnień dla użytkowników oraz edycję danych dodatkowych. W tym celu dodano zakładkę „Uprawnienia”, za pomocą przycisku „Dodaj” wskazujemy użytkownika, któremu nadamy określone rodzaje uprawnień wybierając je z listy rozwijanej.

 

 • Menu DMS – DMS-Obieg – Dodaj (F3) / Popraw (F5) – Zakładka 3 Ścieżka akceptacji. Na etapie inicjatora dodano możliwość zmiany ścieżki akceptacji na inną wybraną ze słownika poprzez opcję „Wybierz ścieżkę (CTRL+F3)” dostępną pod prawym przyciskiem myszy lub ikoną w prawym dolnym rogu okna. Zmiana ścieżki na inna wiąże się z usunięciem dotychczasowej historii przekazań (jeśli taka jest). Operacja zmiany ścieżki akceptacji oraz usunięcia historii przekazań jest zapisywana w rejestrze operacji.

 • „DMS – Akceptacja obiegu” dodano filtr na wszystkie dokumenty obiegu bez ograniczenia na kontekst użytkownika i status obiegu. Filtr ten jest dostępny na prawo przydzielone w module administratora „DMS – Akceptacja obiegu dokumentów – Prawo do widoku wszystkich dokumentów”.

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-R. Dodano wersję nr 19 deklaracji obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT – 11. Dodano wersję nr 24 informacji składaną od 1 stycznia 2019 r.Zestawienia – Zestawienia płacowe – Pity – PIT-11Z. Dodano możliwość wysłania informacji za rok 2018 (wzorem nr 24 PIT-11 obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.).

 • Dane kadrowe – Import zwolnień ZUS ZLA. Dodano możliwość pobierania, ze strony ZUS, wygenerowanych raportów i importu ich do programu.

Podczas łączenia z usługą ZUS należy podać login i hasło, ustawione wewnątrz PUE, w zakładce zaświadczeń lekarskich. Na oknie logowania należy też podać katalog, do którego zostaną wypakowane tymczasowo pliki ZIP zawarte w raportach (wymagane jest prawo do zapisu i usuwania do wskazanego katalogu). Podczas wypakowywania program będzie odpytywał o hasło do pliku ZIP.

 • Płace – Naliczanie płac – Koszty po zwolnieniu pracownika. Dodano parametr umożliwiający określenie czy koszty, na listach płac po zwolnieniu pracownika, mają być naliczane jako podstawowe czy powiększone jeśli były ustawione powiększone w ostatnim zaszeregowaniu (System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Dla wypłat po ustaniu zatrudnienia stosuj koszty uzyskania z ostatniego zaszeregowania).Płace – Naliczanie płac – Zajęcia komornicze. Dodano możliwość rozliczania zajęć komorniczych wg miesiąca listy. Ma to na celu umożliwienie rozliczenia gdy wypłaty z 2 lub więcej miesięcy następują w jednym miesiącu. Aby włączyć takie rozliczenie należy odpowiednio ustawić parametr System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Sposób pobierania składników do rozliczenia zajęć komorniczych.Dodano nową metodę naliczania długości przebiegu zatrudnienia. Jest ona oparta o zapisy art. 112 k.c. Aby ją włączyć należy odpowiednio ustawić parametr: „System – Konfiguracja – Ustawienia – Naliczanie płac – Ustawienia płac – Pozostałe – Okres zatrudnienia (funkcja DODAJ_LATA) licz z uwzględnieniem”Kadry – Dane kadrowe – Edycja – Dokumenty. Zmieniono sposób obsługi dokumentów, dodając m.in. możliwość bezpośredniego pobrania dokumentu ze skanera.

Płace – Listy płac. Dodano możliwość nadawania priorytetów poszczególnym pozycjom na liście płac. Pozycje te wyświetlane są innymi kolorami.

 • Kadry – Dane kadrowe. Dodano możliwość nadawania priorytetów poszczególnym pracownikom. Pracownicy ci wyświetlani są innymi kolorami.

 • Kadry – Dane kadrowe. Dodano możliwość oznaczania pracowników. Oznaczeni pracownicy są dostępni w opcji „Obiekty oznaczone” z której to jest możliwość szybkiego dostępu do oznaczonych pracowników.

Zestawienia – Zestawienia płacowe – Definiowane zestawienia płacowe. Dodano możliwość wydrukowania jednostki kadrowej/organizacyjnej obok nazwiska pracownika.

Płace – Listy płac. Do nagłówka listy płac dodano pole edycyjne „Powód korekty”.

Płace – Naliczanie płac. Dodano kolumnę „Data zwolnienia z angażu”.

 • Dane kadrowe – 11 Zdjęcie, uwagi, dokumenty – Dokumenty. Dodano kolumnę „Część” umożliwiającą podział dokumentów pracownika na: Część A – Ubieganie się o pracę, Część B – Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, Część C – Rozwiązanie stosunku pracy, Część D – Kary, odpowiedzialność.

 • Karty pracy – Edycja potokowa danych – miesięczna. Zmieniono sposób edycji tak aby dane nie zapisywały się podczas edycji a jedynie gdy użytkownik będzie chciał je zapisać.
 • Płace – Eksport do „Płatnika”. Dostosowano eksport dokumentu DRA do możliwości eksportu do programu Płatnik w wersji 10.02.002.
 • Płace – Eksport do „Płatnika”. Dodano możliwość eksportowania dokumentów RPA.

 

 

 • Płace – Eksport do „Płatnika”. W przypadku generowania dokumentów ZWUA generowana jest wersja pliku obsługiwana przez program Płatnik w wersji 10.02.002. Dodatkowo wyświetlany jest komunikat o konieczności posiadania takiej wersji programu Płatnik.
 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-06. Dodano sprawozdanie za 2018 rok.

 • Dane kadrowe – 11 zdjęcie, uwagi, dokumenty. Dodano czwartą grupę dokumentów D „Kary, odpowiedzialność”.

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Kwestionariusz osobowy – dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Zaktualizowano wydruk oraz dodano możliwość wydrukowania pustego formularza.

 

 

 • Zestawienia kadrowe – Kwestionariusz osobowy – dla pracownika. Zaktualizowano wydruk oraz dodano możliwość wydrukowania pustego formularza.

 

 • Zaktualizowano wydruk rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

 • Zaktualizowano wydruk rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia.

 

 • Zestawienia kadrowe – Umowy – Umowa o pracę. Zaktualizowano wydruk.

 

 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono nowe stawki dla „30-krotna średnia krajowa” (142950 zł) oraz „Ograniczenie dobrowolnego chorobowego” (11912,50 zł).

 

 • Słowniki – Kadrowe – Tryb zwolnienia. Zmodyfikowano słownik tak aby było możliwe wypełnienie sekcji V dokumentu ZWUA.

 

 • System – Stałe płacowe. Wprowadzono nową wartość stałej „Wsp. ekwiwalentu urlopowego” (20,92zł) od 2019-01-01

 

 • Zestawienia kadrowe. Dodano możliwość ukrycia imion i nazwisko na wydrukach:
  • Lista obecności

 

 

 • Zestawienie urlopu wykorzystanego na dzień

 

 

 • Zestawienie absencji

 

 • Płace – Eksport do Płatnika. Dodano możliwość generowania dokumentów ZUS OSW i ZUS RIA.

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową wartość stałej „Podstawa zdrowotnego dla właścicieli”, w kwocie 3803,56zł.

 

 • Dane kadrowe – Import zwolnień ZUS ZLA – Pobierz wygenerowane raporty z ZUS. Dodano możliwość importowania danych o lekarzu wystawiającym zwolnienie. W tym celu należy na platformie PUE, w Parametrach dodatkowych raportu, zaznaczyć „Dołącz dokumenty ZLA-egzemplarz dla pracodawcy w formie XML” a podczas pobierania raportu, na oknie „Pobieranie raportów z ZUS” zaznaczyć „importuj dane lekarza”.

 

 • Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy. Dodano możliwość drukowania informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-03. Dodano sprawozdanie za kwartały roku 2019.

 

 • Zestawienia – Zestawienia płacowe – Statystyczne – Z-05. Dodano sprawozdanie za kwartały roku 2019.

 • System – Stałe płacowe. Dodano nową wartość stałej „Świadczenie urlopowe” (SWIAU), 1229,30zł

 

 • System – Stałe płacowe. Dodano nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków chorobowych:
  – Kwota wolna od potrąceń z zasiłków – alimenty,
  – Kwota wolna od potrąceń z zasiłków – komornik.

 

 • Zestawienia kadrowe – Świadectwo pracy. Dodano znacznik „Drukuj NIP i REGON zakładu pracy”.

 • Rozrachunki – Należności i zobowiązania. Od teraz można sterować wielkością okna „Spłat” (F2 i F5 na rozrachunku) – należy ustawić się kursorem myszki się na krawędzi okna i przeciągnąć myszkę w wybranym kierunku .Dokumenty – Bank – Zaimportuj przelewy. Umożliwiono import przelewów do banków walutowych. Opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+iRozrachunki – Przelewy. Dodano nowy format przelewu elektronicznego: „67. BZ WBK S.A. (SEPA)”.

 • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano format „Societe Generale – NetBanking – MT940”.
 • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano format „Pekao SA – PROFFICE MT940”.

 • Program MT940_2PCSQL.exe. Dodano nowy format „CitiDirect Online Banking – Swift MT940”.

 • Dodano nowe opcje w module Administratora, dotyczące grupowej archiwizacji oraz grupowej reorganizacji baz danych. Opcje „Wykonać archiwizację bazy dodatkowych dokumentów” oraz „Wykonać testowanie archiwum baz dodatkowych dokumentów”, dostępne są w menu Administracja -> Grupowe operacje na bazach danych.

Zaznaczenie opcji daje możliwość zarchiwizowania oraz sprawdzenia baz dodatkowych dokumentów podczas archiwizacji i reorganizacji baz. Na tym samym oknie, w bocznym panelu prezentującym spis firm, dodano kolumnę informującą o dostępności bazy dodatkowych dokumentów.