Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 324

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W webowych panelach meldunkowych Rejestr wykonania operacji (start-stop) – zasoby i Rejestr wykonania operacji (start-stop) – czynności:
  • wprowadzono rozliczenie rejestrów wykonania dla wielu pracowników jednocześnie. W tym celu, należy podać kontekst operacji bez kontekstu pracownika (pusty ciąg w polu Pracownik),
  • umożliwiono wykonanie startu/stopu zasobów/czynności już wcześniej wystartowanych bez podania kontekstu operacji,
  • dodano dwa nowe przyciski służące do czyszczenia wartości z pól Pracownik i Operacja.
 • Wprowadzono parametr Widoczna zakładka BOM na zleceniu w menu System–>Konfiguracja–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Zlecenia. Włączenie go spowoduje, że zakładka BOM na oknie edycyjnym zlecenia będzie widoczna. Parametr ten ma domyślną wartość Nie.
 • Do zasobów w operacji technologicznej oraz operacji zlecenia umożliwiono wprowadzenie uwag. Podczas generowania zlecenia z technologii uwagi te są automatycznie kopiowane.
 • W module administratora dodano nowe prawo: Zarządzanie produkcją–>Inne prawa–>Prawo do edycji konfiguratora produktu i konfiguratora list materiałowych BOM. Zabranie prawa uniemożliwi operatorowi z danej grupy edycję konfiguratora (zablokowane opcje: Dodaj równorzędny, Dodaj podrzędny, Dodaj zamiennik, Dodaj listę materiałową – BOM, Popraw, Usuń, Przenumeruj), a pozwoli na konfigurację.
 • W menu TPP–>Operacje technologiczne–>Grupowa edycja operacji umożliwiono grupowe ustawienie rodzaju dokumentu dla odpadu, rodzaju produktu oraz stawkę dla zasobu.

Handlowo-Magazynowy

 • Dodano obsługę nowego formatu EDI – importu / eksportu faktur w formacie ECOD XML INVOICE wersja 7.54.
 • W oknie edycji kontrahenta wprowadzono pole E-mail dla e-faktur, które wykorzystywane jest do wysłania dokumentów e-mailem, gdy w polu Sposób obs. dok. podczas wydruku ustawiono:
  • Zapis na dysku i wysłanie e-maila,
  • lub Zapis na dysku, wydruk i wysłanie e-maila,
  • lub Wysłanie e-maila.324_hm
 • Obecnie wprowadzając dokument faktury zaliczkowej, przedstawiciel handlowy zostanie automatycznie ustawiany na tego, który jest na zamówieniu od odbiorców. Jeżeli na zamówieniu nie ma przedstawiciela handlowego, to program zadziała jak dotychczas.
 • Dodano parametr konfiguracyjny firmy: Ustawienia–>System–>Ustawienia walutowe–>Rodzaj daty do podpowiadania kursu w dokumentach zakupu, który przyjmuje wartości:
  • Data dokumentu,
  • Data dokumentu zewnętrznego.
   Ustawienie parametru na wartość Data dokumentu zewnętrznego spowoduje wymuszenie podania daty dokumentu zewnętrznego przed wystawieniem dokumentu zakupu oraz ustawi/podpowie kurs waluty wg daty dokumentu zewnętrznego.
 • Wprowadzono opcję IdźŸ do dokumentu w oknach Wstępna rejestracja dokumentów (rozwiązanie dostępne na zakładce Powiązania w szczegółach okna). Dla wskazanego powiązanego dokumentu wywołuje ono okno dokumentów i ustawia się na nim. Pozwala to wywołać na tym dokumencie dowolne dostępne operacje.324_hm2
 • Umożliwiono wystawienie korekty zbiorczej do towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu. Aby prawidłowo wystawić dokument, należy:
  • Wybrać w oknie korekt opcję Dodaj specjalny dokument, a następnie Korekta zbiorcza. Klikamy na definicję dla korekty do odwrotnego obciążenia: Korekta do FA VAT zbiorcza dost. tow. pod. nab. (KFZvatZBpn).
  • Dokument powiązać z fakturami w opcji Dotyczy.
  • Dodać pozycje metodą Standardową lub Generuj usługi.
  • Po zamknięciu dokumentu automatycznie wystawi się dokument faktury wewnętrznej Korekta Faktura zb. wew. dost. tow. podat. nab. (KFZBwewPN).
 • Dla okna edycyjnego kartoteki usługowej i kosztowej umożliwiono widoczność zakładki Kody EAN. Obecnie będzie można przyjąć z pliku EDI pozycję kosztową, pod warunkiem, że pozycja taka będzie wcześniej zdefiniowana w systemie.
 • W systemie wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Ustawienia–>System–>Rodzaj grupy kartotekowej używanej do filtrowania usług dla miejsca sprzedaży. Ustawienie wartości tego parametru spowoduje, że zostanie udostępniona zakładka Grupy kartotekowe na oknie edycyjnym miejsca sprzedaży (Słowniki–>Słowniki dla dokumentów–>Miejsca sprzedaży), na której będzie można określić jakie grupy kartotekowe będą powiązane z danym miejscem sprzedaży. Zdefiniowanie tych grup uniemożliwi wystawianie usług na dokumentach sprzedaży spoza wybranego zakresu.

Finanse i Księgowość

 • Wprowadzono formularze: VAT-7D(4), które obowiązują od stycznia 2013 r. Dostępne są one w menu Operacje–>Formularze–>VAT-7. Dodatkowo można je wysyłać do systemu e – deklaracji.
 • W menu Dokumenty–>Rejestracja Sprzedaży/Zakupu umożliwiono wprowadzanie drugiego kursu dla dokumentów importu usług i towarów. Dzięki tej opcji zestawienie VAT będzie generowane po jednym kursie, a dokument do rozrachunków będzie wchodził po drugim kursie.
 • Wprowadzono obsługę załącznika CIT-D do formularza CIT-8.

Rozrachunki

 • Program MT940_2PCSQL.exe: dodano obsługę formatu BZ WBK – iBiznes24 – MT940.

Księga Podatkowa

 • W menu Operacje–>Formularze–>Rozliczenie podatku wprowadzono miesięczne rozliczenia podatku ryczałtowego:
  • w danych właściciela dodano parametr: Odliczenia od ryczałtu ewidencjonowanego rozliczać narastająco.
  • w danych firmy dodano parametr: Kwartalne rozliczenie ryczałtu.
 • Wprowadzono w menu Słowniki słownik Samochody służbowe, w którym można zdefiniować samochody służbowe oraz rodzaje kosztów i rodzaje odliczonej i nieodliczonej ewidencji VAT.

224-kpir

Po uzupełnieniu słownika, w definicji dokumentu zakupowego należy zaznaczyć wprowadzanie dokumentu pozycjami oraz zaznaczyć parametr Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego. Gdy parametr jest włączony, to na pozycji dokumentu (którego dotyczy ta definicja) widoczna będzie sekcja Obsługa rejestracji kosztów samochodu służbowego. W sekcji tej znajdują się dwa pola: pierwsze pole gdy jest zaznaczone informuje, że pozycja dotyczy kosztów samochodu służbowego, natomiast w drugim polu jest wypisana informacja o samochodzie, którego dotyczy ta pozycja. Tylko podczas dodawania pozycji można zaznaczyć pierwsze pole. W takim przypadku gdy użytkownik wciśnie przycisk Zapisz, system wyświetli okno, w którym należy wskazać samochód, którego dotyczy ta pozycja oraz Rodzaj zdarzenia w sekcji Rozliczenie. W zależności jak zdefiniowano rodzaje zdarzenia, dla wybranego samochodu, tak odpowiednio zostanie zmodyfikowana nowa pozycja (pole Odliczenie VAT zostanie ustawione na takie, jakie wynika z rodzaju zdarzenia). Jeżeli w polu Jak odliczać, dla wybranego zdarzenia danego samochodu wybrano wartość 50%, to system doda automatycznie drugą pozycję dla VAT-u nieodliczonego i podzieli równo między te dwie pozycje wartość netto.
Dodatkowo wprowadzono słownik Spis kartotek kosztowych.

 • W menu Dokumenty–>Ryczałt umożliwiono wyszukiwanie pozycji za pomocą opcji Szukaj na oknie ryczałtu ewidencjonowanego.

CRM

W oknie Drzewo spraw wprowadzono zakładkę Wstępny rejestr dok., na której prezentowane są dokumenty WRD dla danego operatora lub kontrahenta. Na zakładce tej widoczne są tylko dokumenty, ze statusem dla którego zalogowany użytkownik może przeglądać dokumenty WRD. Zakładka ta jest dostępna po właczeniu parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia–>CRM–>Wstępna rejestracja dokumentów–>Zakładka WRD dostępna w drzewie spraw.

Dodatkowo w module Administratora dodano prawo dla drzewa spraw Widok dokumentów WRD tylko dla przydzielonych statusów.

Serwis

 • Wprowadzono słownik Statusy zlecenia serwisowego, w którym domyślnie dodane są pozycje Nowe i Zakończone (wartości te są predefiniowane i nie można ich usunąć). Dodatkowo na oknie edycyjnym zlecenia serwisowego dodano pole Status, w którym można wybrać wartość ze zbioru zdefiniowanego w słowniku Statusy zlecenia serwisowego.
 • W menu Zlecenia–>Zlecenie serwisowe–>Popraw/Dodaj wprowadzono następujące zmiany:
  • Na zakładce Podstawowe dodano pola:
   • Schemat – pole to wskazuje na powiązanie zlecenia ze schematem (schematy definiujemy w menu Słownik–>Schematy serwisowe). Obsługa schematów serwisowych dostępna jest po uruchomieniu parametru w konfiguracji systemu (patrz opis odnośnie Obsługi schematów serwisowych w dalszej częsci instrukcji).
   • Pozycja schematu – pole to wskazuje na powiązanie zlecenia serwisowego z danym punktem schematu,
   • Dane przedmiotu – prezentuje informacje o rodzaju przedmiotu, producencie, dacie zakupu, okresie gwarancji, nazwie miejsca instalacji, adresie, telefonie i dacie instalacji.
  • Dodano zakładkę Kalkulacja, na której dostępne są sekcje dla materiałów oraz usług. Materiały i usługi można dodać ze schematu (ikona Dodaj ze schematu (Ctrl+F3)) lub ręcznie za pomocą ikony Dodaj (F3). W tle dodawania pozycji kalkulacji wystawiany jest dokument zamówienia od odbiorców. W związku z tym w momencie dodawania pozycji można zarezerwować materiały na magazynie. Magazyn, na którym ma być dodawany dokument, wskazujemy w słowniku Rodzaje przedmiotu. Po zamknięciu zlecenia, wcześniej utworzone zamówienie przenoszone jest do archiwum. w momencie, gdy zlecenie serwisowe jest usuwane, to zamówienie również jest usuwane. Dodatkowo na zakładce tej dostępne są opcje: Pokaż zamówienie (Ctrl+F2), IdźŸ do zamówienia (Shift+F2).
  • Dodano zakładkę Rozliczenie materiałów, na której wskazywane są materiały faktycznie zużyte podczas realizacji zlecenia. Na zakładce tej dostępna jest opcja Dodaj z kalkulacji (Ctrl+F3), która automatycznie przepisuje wszystkie materiały z kalkulacji na realizację.324_serwis_1
  • Zmieniono nazwę zakładki Wykonane usługi na Rozliczenie usług oraz wprowadzono opcję Dodaj z kalkulacji (Ctrl+F5), która automatycznie przepisuje usługi z kalkulacji.
  • Dodano zakładkę Podsumowanie, na której prezentowane są wartości netto dla kalkulacji, rozliczenia i zafakturowania, w rozbiciu na materiały, usługi, dojazd oraz razem. Która usługa w podsumowaniu tym będzie traktowana jako dojazd można określić w parametrze w konfiguracji systemu: Ustawienia–>Serwis–>Ustawienia–>Domyślna grupa kartotekowa określająca dojazd.
 • W menu Słowniki–>Przedmioty, w widoku okna z lewej strony dodano panel z wyborem rodzaju grupy.
 • W konfiguracji systemu dodano parametr Obsługa schematów serwisowych (menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Serwis–>Ustawienia), którego włączenie spowoduje, że w menu Słowniki dostępne będą słowniki: Schematy serwisowe i Cechy schematów serwisowych (UWAGA! Zmiana wartości parametru dla tych opcji będzie widoczna dopiero podczas ponownego uruchomienia systemu). Dodatkowo parametr decyduje o widoczności pól Schemat i Pozycja schematu w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego, na zakładce Podstawowe, widoczności opcji Dodaj materiał ze schematu i Dodaj usługę ze schematu na zakładce Kalkulacja oraz widoczności zakładki Schemat serwisowy w oknie edycji przedmiotu.
 • W menu Słowniki–>Schematy serwisowe umożliwiono zdefiniowanie schematu serwisowego, służącego do opisu procesów i materiałów potrzebnych przy określonych przeglądach serwisowych.324_serwis_2
 • W menu Slowniki–>Kontrahenci w Szczegółach okna wprowadzono zakładkę Zlecenia serwisowe, na której jest możliwość podglądu i dodawania nowych zleceń serwisowych.
 • W menu Słowniki–>Wykonawcy–>Dodaj/Popraw wprowadzono zakładkę Typy zleceń, na której można określić w jakiego typu zleceniach serwisowych dany wykonawca będzie mógł brać udział. Na oknie edycyjnym zlecenia serwisowego możliwe będzie wybranie głównego wykonawcy oraz wykonawców z zakładki Rozliczenie usług jedynie tych, którzy mają wybrany aktualny typ zlecenia serwisowego na zakładce Typy zleceń. UWAGA! Po zmianie typu zlecenia w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego, system usunie głównego wykonawcę ze zlecenia (jeśli nie ma prawa do danego typu), ale pozostawi wykonawców z zakładki Rozliczenie usług.
 • W menu Słowniki–>Rodzaje zlecenia–>Dodaj/Popraw wprowadzono zakładkę Typy zleceń, na której można określić w jakiego rodzaju zleceniach serwisowych dany typ zlecenia będzie mógł być użyty. Ponadto w module Administratora dodano nowe prawo: Dostęp do rodzajów zleceń serwisowych, które pozwala określić jakich rodzajów zleceń serwisowych operator systemu może używać.324_serwis_3
 • W oknie Zleceń serwisowych zmieniono skrót klawiszowy dla opcji Zamknij zlecenie. Obecnie jest to Ctrl+Alt+Z (lewy Alt).
 • Umożliwiono wystawienie zlecenia serwisowego z okna Kontrahent, na zakładce Przedmiot w szczegółach oraz wystawienia zlecenia serwisowego z okna Przedmiot.
 • Dodano pole Zakres zlecenia w menu Slowniki–>Przedmioty–>Szczegóły–>zakładka Historia przedmiotu, wyswietlające zakres zlecenia z aktualnie podświetlonego zlecenia.
 • W menu Zestawienia–>Rozliczenie wykonawców wprowadzono filtr po rodzaju zlecenia, typie zlecenia oraz wykonawcy.
 • W menu Zestawienia–>Wartość zleceń za okres wprowadzono filtr po rodzaju zlecenia.
 • Umożliwiono wydruk pieczątki z miejsca sprzedaży, które jest podpięte do rodzaju zlecenia. W przypadku braku pieczątki lub nie zaznaczenia parametru w konfiguracji (Serwis–>Ustawienia–>Drukuj dane z pieczątki miejsca sprzedaży na przyjęciu i rozliczeniu zlecenia serwisowego) drukowane będą dane firmy.

Środki Trwałe

 • Dodano zakładkę Dokumentacja w oknie edycyjnym ewidencji. Aby była ona dostępna, musi być utworzona baza dodatkowych dokumentów.

Wyposażenie

 • Dodano zakładkę Dokumentacja w oknie edycyjnym ewidencji wyposażenia. Aby była ona dostępna, musi być utworzona baza dodatkowych dokumentów.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Z-3 wprowadzono nową wersję wydruku.
 • W menu System–>Definicja list–>Składniki do sposobu wliczania do zasiłków dodano typ: sprawdźŸ przy najniższym, nie wliczaj, który działa tylko w momencie sprawdzania czy należy stawkę pobrać z najniższego wynagrodzenia (nie wpływa na wysokość stawki wynagrodzenia/zasiłku chorobowego). Składniki oznaczone tym typem pobierane są (jako suma) z obecnego miesiąca i dzielone przez 30 w celu porównania z obliczoną stawką i stawką wynikającą z najniższego wynagrodzenia.

Wspólne

Na panelu ikon w głównym oknie systemu udostępniono opcję Szukaj, która umożliwia wyszukiwanie informacji w całym systemie (niezależnie od aktualnie otwartego modułu) w trzech dostępnych kontekstach:

  • Kontrahent,
  • Dokument,
  • Kartoteka.
 • W zależności od kontekstu wyszukiwanie oparte jest o następujące pola:
  • Kontrahent:
   • Nazwa skrócona,
   • Indeks,
   • NIP,
  • Dokument:
   • Numer wewnętrzny dokumentu,
   • Numer zewnętrzny dokumentu,
  • Kartoteka:
   • Indeks,
   • Nazwa skrócona.
 • Użytkownik ma możliwość określenia zakresu poszukiwań wprowadzonej frazy poprzez zaznaczenie właściwego kontekstu. Nie ma natomiast możliwości wyboru pola przeszukiwań danego kontekstu. Istnieje możliwość wyszukiwania informacji wprowadzając mnogą ilość fraz, np.: „Kontrahent 312” – każde oddzielenie wyrazów spacją system rozpozna jako oddzielną frazę i dokona wyszukiwania dla każdej z fraz osobno.324_wspolne
 • Wynik wyszukania przedstawiony jest w postaci drzewa z podziałem na moduły oraz kategorie. Po zaznaczeniu gałęzi danych np. dokumentu czy kontrahenta są dostępne dwie opcje:
  • Pokaż (F2) – umożliwia wywołanie standardowego okna podglądu dla danego typu danych.
  • Idź do (F12) – umożliwia wyświetlenie odpowiedniego okna z wybranym rekordem tak, aby można było wywołać opcje dostępne standardowo w programie dla danego typu danych, np. poprawa, wydruk itp.
 • Funkcjonalność ta uwzględnia prawa użytkownika do modułu, kategorii (np. dokumenty sprzedaży), miejsc, magazynów i innych.