Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 320

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W menu Słowniki–>Cechy–>Cechy kartotekowe wprowadzono funkcjonalność cech kartotekowych, która zastępuje dotychczasowe cechy surowców, materiałów pomocniczych, odpadów oraz produktów. Wszystkie dane w/w cech zostały przeniesione do słownika cech kartotekowych, który dodatkowo umożliwia definiowanie cech zależnych od grup kartotekowych (zakładka Wybór grup kartotek) oraz dostępność cechy w kartotekach i/lub w module Zarządzanie Produkcją (zakładka Dostępność). Zakładki Wyliczanie – wartość cechy oraz Wybór rodzaju kartotek nie mają wpływy na działanie cech w module Zarządzanie Produkcją.320_zp
 • W webowych panelach meldunkowych Rejestr wykonania operacji (start-stop) – zasoby i Rejestr wykonania operacji (start-stop) – czynności:
  • umożliwiono rozliczenie rejestrów wykonania dla wielu pracowników jednocześnie – w tym celu, należy wczytać operację, a następnie usunąć pracownika z pola Pracownik (musi być puste),
  • dodano przyciski służące do czyszczenia wartości z pól Pracownik i Operacja.

Handlowo-Magazynowy

 • Rozszerzono parametr w konfiguracji Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu–>Wystawianie pozycji wg kodów EAN o dodatkową opcję Dodawanie i zbijanie wg kartoteki, dzięki której pozycje dokumentu dodawane poprzez EAN będą zbijane wg kartoteki.
 • Na oknie panelu szybkiej sprzedaży umożliwiono przełamanie ograniczenia edycji ceny wynikającej z karotek wyłączonych z umów i promocji (opcja ta związana jest z prawem w module Administratora: Kartoteki wyłączone z promocji i umów – Brak możliwości przełamania ograniczenia dla towaru wyłączonego z umów i promocji). Jeśli użytkownik ma włączone w/w prawo, to po kliknięciu w pole Cena na panelu szybkiej sprzedaży, wyświetli się okno z pytaniem czy przełamać ograniczenie, a następnie po kliknięciu na Tak otworzy się okno logowania użytkownika.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane Kadrowe–>Wydruki–>Umowa o pracę umożliwiono wydrukowanie sumy kwotowej wynagrodzenia oraz jej reprezentacji słownej.

Rozrachunki

 • Program MT940_2PCSQL.exe: dodano obsługę formatu BZ WBK – iBiznes24 – MT940.

Księga Podatkowa

 • Wprowadzono w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Księga podatkowa–>Ustawienia modułu parametr Firma prowadzi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który umożliwia rozliczanie firmy w formie ryczałtu. Po włączeniu parametru dokumenty będzie można dodawać w menu Dokumenty–>Ryczałt (sprzedaż z rejestrem VAT oraz dokumenty bez rejestru VAT), natomiast dokumenty sprzedaży z modułu Handlowo-Magazynowego będą wchodzić automatycznie.320_kp
 • Umożliwiono w menu Słowniki–>Definicje dokumentów wybór domyślnej zakładki ewidencji VAT na dokumentach zakupu, po ustawieniu której, podczas wystawiania dokumentów w module Finanse i Księgowość oraz Księga Podatkowa, system ustawi się na danej zakładce ewidencji VAT.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Księga podatkowa–>Ustawienia modułu wprowadzono parametry:
  • Kolejność zatrzymywania się kursora w stawkach VAT – umożliwia określenie zatrzymywania się kursora na dokumencie w sekcji Zestawienia VAT,
  • Kolejność zatrzymywania się kursora na dokumencie sprzedaży/zakupu – umożliwia ustawienie, w których polach ma się zatrzymać system podczas wystawiania dokumentów.