Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 319

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W menu TPP–>Operacje technologiczne umożliwiono wyszukiwanie (ikona Szukaj) operacji technologicznych zawierających zadany surowiec, materiał pomocniczy, odpad i/lub zasób.

Handlowo-Magazynowy

 • W menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>Sprzedaż towarów handlowych–>Faktura VAT–>Popraw (F5)–>zakładka Dodatkowe–>Miesiąc zapisania do VAT umożliwiono ustawienie pustego miesiąca VAT.319_hm
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów–>Konfiguracja EDI, w oknie edycji formatu EDI na zakładce Ustawienia dodano nowe parametry:
  • Sposób pobierania kursu na dokumentach walutowych – może on przyjąć wartość: Z dnia poprzedniego dla daty dokumentu zew. (wartość domyślna) lub Z dnia dokumentu dla daty dokumentu zew. System będzie szukał kursu z dnia określonego w tym parametrze.
  • Tabela kursowa – system będzie szukał kursu w wybranej tabeli kursowej. Domyślnie żadna tabela kursowa nie jest wybrana.
   Obecnie podczas przyjmowania dokumentów z walutą inną niż podstawowa, system w przyjmowanym dokumencie ustawi tabelę kursową w oparciu o nowe parametry.

UWAGA!
Jeżeli definicja dokumentu, który ma być przyjmowany nie ma zaznaczonego pola Dokument z dodatkową walutą, a waluta jest inna niż podstawowa, to system nie przyjmie takiego dokumentu.

 

 • W menu Zakup–>Umowy z dostawcami – cenniki–>menu kontekstowe umożliwiono importowanie/eksportowanie danych z/do pliku JSON.
 • W module Administratora dodano prawo Magazyny – możliwość automatycznego wystawiania dokumentu MM+ przy braku prawa do magazynu docelowego. W momencie gdy prawo zostanie odebrane dla konkretnego magazynu, użytkownicy wybranej grupy nie będą mieli możliwości wprowadzania dokumentu MM- z automatycznym tworzeniem dokumentu MM+ na magazynie, do którego nie posiadają prawa. Domyślnie wszyscy użytkownicy posiadają prawa do w/w opcji.

 

CRM

 • W menu CRM–>Drzewo spraw (Shift+Ctrl+S)–>zakładka Filtr dla nieprzeczytanych zdarzeń pierwsza kolumna na tej zakładce będzie pogrubiona.

Finanse i Księgowość

 • Eksport danych do poleceń księgowania standardowy:
  • wprowadzono parametr w konfiguracji systemu Ustawienia–>Księgowość–>Import–>Wysyłaj nazwę pozycji jako opis umożliwiający wysłanie nazwy z pozycji dokumentów Handlowo-Magazynowych (Sprzedaż/Zakup/Magazyn),
  • w widoku dokumentów rejestracji sprzedaży/zakupu umożliwiono zmianę zestawu kolumn na zakładce: Pozycje.

Rozrachunki

 • Umożliwiono w menu Rozrachunki–>Przelewy grupową zmianę daty przelewów. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy.
 • W menu Dokumenty–>Kasa/Bank/Inne:
  • zmodyfikowano opcję automatycznego rozliczania po dodatkowych kodach, umożliwiając wprowadzenie nieograniczonej ilości kodów,
  • umożliwiono podanie kodu na dokumentach dotyczących rozliczeń, np. z pracownikiem lub właścicielem,
  • na oknie edycyjnym dodatkowych kodów rozliczenia dodano kwoty: kwota dokumentu, kwota do dyspozycji oraz suma podanych spłat.
 • W menu Rozrachunki–>Należności i zobowiązania–>Wezwanie do zapłaty na oknie wydruku dodano parametr Drukuj ilość dni po terminie, po zaznaczeniu którego na wydruku zostanie dodana kolumna Dni po terminie.

Księga Podatkowa

 • W menu Dokumenty–>Księga wprowadzono kontrolę kwoty rozbitej na dwie kolumny. Jeżeli w rejestrze zostanie podana kwota, to system automatycznie podpowie dla kolumny 2 różnicę wynikającą z rejestru, a kwoty z kolumny 1. Dodatkowo w widoku księgi kwoty ujemne zostaną podświetlone na czerwono.

Wspólne

 • Wprowadzono mechanizm priorytetów kontrahenta. W tym celu dodano nowy słownik Priorytety kontrahenta w menu Słowniki–>Słowniki dla kontrahentów, w którym można edytować pięć predefiniowanych priorytetów.  Kontrahenci z priorytetem wyróżnieni są na oknie kontrahentów kolorem czcionki wiersza. Priorytety nadawać można na oknie kontrahentów za pomocą skrótów klawiszowych: Crtl+1, Ctrl+2, Crtl+3, Ctrl+4, Crtl+5. Skrót Ctrl+0 usuwa priorytet. Dodatkowo na oknie kontrahentów dodano funkcje Filtr wg priorytetów oraz Zaznacz z priorytetem, a także wprowadzono nowe prawa w module Administratora związane z priorytetami: Priorytety kontrahentów oraz Zmiana priorytetu.