Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 318

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W menu TPP wprowadzono funkcjonalność Kalkulacje technologii umożliwiającą utworzenie kalkulacji na podstawie technologii. W kalkulacji możliwa jest zmiana wszystkich elementów składowych wpływających na ostateczny koszt wyrobu gotowego, tj. surowce, materiały pomocnicze, odpady, zasoby, narzuty na operacjach. Dodatkowo użytkownik ma możliwość kopiowania kalkulacji (wersjonowania) oraz generowania zlecenia produkcyjnego z kalkulacji.318_zp
 • Webowy panel meldunkowy–>Meldunek zwrotny–>zakładka Czynności:
  • Zmieniono sposób wprowadzania ilości. Aby przejść do okna wprowadzania ilości, należy dwa razy kliknąć na danej czynności. Otwarte zostanie okno czynności, w którym należy dodać pracownika, uzupełnić odpowiednią ilość, a następnie wybrać Zapisz.
  • Umożliwiono dodawanie/usuwanie czynności na meldunkach.
 • Webowy panel meldunkowy–>Rejestr wykonania operacji (start-stop):
  • Podzielono rejestr wykonywania operacji na dwa panele:
   • Rejestr wykonania operacji (start-stop) – zasoby – jest to dotychczasowy panel Rejestr wykonania operacji (start-stop). Służy głównie do rejestrowania zasobów, natomiast umożliwia również dodanie czynności, kiedy nie zrobiono jeszcze startu zasobu. Domyślnie kolumna Czynności jest niedostępna. Aby była widoczna na panelu, należy w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Zarządzanie produkcją 3.0–> Konfiguracja paneli webowych–>Rejestr wykonania operacji (start-stop) – zasoby zmienić szerokość kolumny Czynności na większą od 0).
   • Rejestr wykonania operacji (start-stop) – czynności – jest to nowy panel, który służy głównie do rejestrowania czasów wykonania czynności. Domyślnie panel ten jest wyłączony. Aby był dostępny, należy go uruchomić w konfiguracji systemu w gałęzi Ustawienia–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Konfiguracja paneli webowych–>Rejestr wykonania operacji (start-stop) – czynności. Panel umożliwia również dodanie zasobu w kontekście czynności, kiedy nie wykonano startu czynności. Aby było to możliwe, należy ustawić w konfiguracji szerokość kolumny Zasób na większą od 0.
  • Wprowadzono kolumnę Ilość, w której można edytować meldowaną ilość poszczególnych zasobów/czynności.

Handlowo-Magazynowy

 • Umożliwiono wydruk faktury VAT na drukarce fiskalnej korzystającej z protokołu POSNET (Nowy protokół). Aby opcja była dostępna faktura VAT musi podlegać fiskalizacji (parametr Fiskalizować wszystkie dokumenty sprzedaży w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Drukarka fiskalna–>Ustawienia globalne ustawiony na wartość Tak). Dodatkowo parametry konfiguracji drukarki fiskalnej muszą posiadać następujące wartości:
  • Ustawienia–>Drukarka fiskalna–>Ustawienia globalne–>Podstawowe ustawienia drukarki fiskalnej–>Drukarka–>Posnet (Nowy protokół).
  • Ustawienia–>Drukarka fiskalna–>Ustawienia stanowiska–>Drukuj faktury VAT na drukarce fiskalnej–>Tak.
   Ograniczenia długości linii dla wydruku faktury na drukarce fiskalnej (dłuższe linie będą obcinane do dopuszczalnego maksimum):
  • Dane nabywcy są drukowane w 3 liniach po 40 znaków.
  • Imię i nazwisko wystawiającego wynosi maksymalnie 26 znaków.
   Dodatkowo wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny stanowiska Ustawieni–>Drukarka fiskalna–>Ustawienia stanowiska–>Drukuj na FVAT miejsce na podpis wystawiającego i odbiorcy.
 • Zmodyfikowano sposób wyszukania dokumentów w systemie, przykładowo za pomocą opcji Szukaj (F6) lub przy wyszukaniu dokumentu źródłowego dla korekty. Wprowadzone zmiany:
  • Zniesiono rozróżnienie na pola Nr dok. zewnętrznego i wewnętrznego – system wyszukuje odpowiednio wg obu pól.
  • Przy wyszukiwaniu wg numeru dodano wybór parametru Wszystkie, co umożliwia wyszukanie dokumentów ze wszystkich rodzajów dostępnych dla danej opcji.
  • Przy wyszukiwaniu wg kontrahenta system umożliwia podanie jedynie początku nazwy.

318_hm

Kadry i Płace

 • W menu System–>Stałe płacowe zaktualizowano stałe dla waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Zaświadczenie o zatrudnieniu umożliwiono wydrukowanie w jakim wymiarze pracownik jest zatrudniony.

Finanse i Księgowość

 • Zmodyfikowano funkcjonalność mającą na celu usprawnienie rejestracji kosztów dla samochodów służbowych. W celu uzyskania pełnej informacji – pobierz PDF z instrukcją.318_fk
 • W menu Dokumenty->Import danych do poleceń księgowania standardowy dokument PKVAT będzie wystawiał się automatycznie dla dokumentów, gdzie miesiąc VAT jest różny od miesiąca księgowego (przy włączonym parametrze w konfiguracji: Ustawienia–>Księgowość–>Import–>Podczas importu wystaw dokument PKVAT).

Rozrachunki

 • W menu Rozrachunki–>Należności i zobowiązania–>Wezwanie do zapłaty, na oknie wydruku dodano parametr Drukuj ilość dni po terminie, po zaznaczeniu którego na wydruku zostanie dodana kolumna Dni po terminie.

Księga Podatkowa

 • W menu Dokumenty–>Księga umożliwiono na oknie Księgi:
  • zaznaczanie (dla usuwania poleceń księgowania oraz dekretowania),
  • sortowanie,
  • wyszukiwanie po numerze księgowym oraz kontrahencie.
 • Dodano parametr w konfiguracji Ustawienia–>Księga podatkowa–>Ustawienia modułu–>Generuj automatyczny wpis do Księgi podatkowej podczas wystawiania paragonów w module HM, po wyłączeniu którego nie będą dodawane automatycznie wpisy paragonów w księdze podatkowej od daty podanej w parametrze.
 • Wprowadzono na oknie parametrów dla faktur sprzedaży i zakupu możliwość podania dat: wpisu i odpowiednio sprzedaży oraz dokumentu zewnętrznego. Automatycznie podpowiadana jest data wpisu ostatnio wprowadzona, a w przypadku przełączenia się na inny miesiąc – podpowiadana jest data ostatnio wystawionego dokumentu.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Księga podatkowa–>Ustawienia modułu dodano parametry Włącz automatyczne wywołanie słownika „Kontrahenci” podczas edycji dokumentu oraz Włącz automatyczne wywołanie słownika „Dekretów” podczas edycji dokumentu, po włączeniu których podczas edycji dokumentu słownik kontrahentów oraz dekretów będą wywoływane automatycznie po wejściu w pole (jeżeli jest ono puste).

Wspólne

 • Na oknie słownika kontrahentów w szczegółach oraz na oknie edycji kontrahenta dodano zakładkę Przedmioty, na której prezentowane są przedmioty kontrahenta, które można wskazać w zleceniu serwisowym (w module Serwis). Dodatkowo na zakładce tej możliwe jest podejrzenie danego przedmiotu za pomocą menu kontekstowego.