Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 317

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W Webowym Panelu Meldunkowym dla meldunków zwrotnych wprowadzono opcję Dokumentacja, która umożliwia przeglądanie dokumentów załączonych do technologii, operacji technologicznej, zlecenia produkcyjnego i operacji oraz z pozycji zamówienia powiązanej ze zleceniem produkcyjnym. W opcji tej wyświetlane są takie same dane, jak w systemie Prestiż na zakładce Dokumentacja w szczegółach okna Zleceń produkcyjnych. Aby obejrzeć dany dokument, należy go wybrać, a następnie kliknąć na przycisk Wyświetl, natomiast aby powrócić do okna wyboru dokumentów, należy kliknąć na przycisk Powrót w środkowej, dolnej części ekranu. W webowym panelu meldunkowym obsługiwane są następujące formaty dokumentów: txt, pdf, jpg, jpeg, gif, png, bmp.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Zarządzanie Produkcją 3.0–>Konfiguracja paneli webowych–>Meldunek zwrotny/Rejestr wykonania operacji (start-stop)–>Popraw–>zakładka Wspólne dodano opcję Klawiatura dostępna tylko w polach ilość i w opcji „Cechy”, której włączenie powoduje, że klawiatura dotykowa uruchamia się tylko w polach Ilości oraz Cech. Klawiatura dotykowa nadal działa po dwukrotnym kliknięciu we wszystkich polach edycyjnych.317_zp_1
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Zlecenia produkcyjne w szczegółach okna na zakładce Dokumentacja umożliwiono prezentowanie dokumentacji pozycji zamówienia powiązanego z danym zleceniem produkcyjnym. Wprowadzono nową kolumnę Dotyczy z odpowiednim opisem czego dotyczy dokument.

Handlowo-Magazynowy

 • W menu Magazyn–>Kanban transportowy:
  • Statusy pojemników – dodano słownik Statusy pojemników umożliwiający zmianę nazw obecnych statusów.
  • Kanban transportowypanel kolejkujący – wprowadzono pole wyboru Kontekst, które pozwala zawęzić widok dodawanych pojemników do listy wg określonych statusów.
   (Opcja dostępna jedynie w wersji Prestiż).
 • Zmodyfikowano sposób grupowego ustawiania danych KGO dla kartotek. W oknie Stany magazynowe/Spis kartotek magazynowych–>menu podręczne–>Podstawowe–>Operacje grupowe–>Grupowe ustawianie danych na zakładce KGO dodano parametry umożliwiające ustawianie pojedynczych danych dla wybranych kartotek. Dodatkowo w oknie kartotek umożliwiono wybór kolumn do widoku: KGO-Indeks i KGO-Identyfikator, ktore pozwalają na szybkie sprawdzenie czy kartoteka podlega KGO.
 • Dostosowano działanie parametru w konfiguracji Umożliwiaj wystawianie „Faktury wewnętrznej – inne” do PZ (zakup złomu) do nowych zasad działania systemu. Obecnie parametr ten nazywa się Umożliwiaj wystawianie „FA. wew. dost. tow. – podatnikiem jest nabywca” do PZ (zakup z odwrotnym obciążeniem). W momencie, gdy firma zamierza działać w ten sposób, musi dla dokumentów PZ z pozycjami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu wystawiać dokument FA. wew. dost. tow. – podatnikiem jest nabywca, na którym będzie rozliczony podatek VAT należny i naliczony, niezależnie od opcji z konfiguracji Rozlicz VAT naliczony z dokumentów zakup DTPN (dostawa towarów gdzie podatnikiem jest nabywca) na fakturach wewnętrznych.
 • Wprowadzono parametr Ustawienia okna wydruku w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Wydruki. Obecnie dla okna wydruku dokumentów sprzedaży, zakupu, zamówień od odbiorców i zamówień od dostawców wartości pól: Oryginał, Duplikat, Próbny i Kopie będą ustawiane tak, jak zdefiniowano w w/w parametrze.UWAGA!
  Wartość pola Kopie może być odznaczona pomimo, że w konfiguracji zdefiniowano inaczej, w wypadku gdy na formularzu wydruku zaznaczono opcję Drukuj na papierze samokopiującym.
 • Dla dokumentów sprzedaży uzupełniających dokumenty WZ i korekt tych dokumentów dodano obsługę parametru w konfiguracji systemu: Obsługa minimalnej ceny sprzedaży dostaw (menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Kartoteki magazynowe–>Ogólne). Gdy jedna pozycja na dokumencie uzupełniającym jest sumą pozycji z wielu dokumentów WZ, wtedy cena netto na takiej pozycji musi być większa lub równa najwyższej cenie sprzedaży z dostaw z wszystkich pozycji WZ.
 • Wprowadzono w menu Sprzedaż opcję Pozycje zamówień prezentującą pozycje zamówień od odbiorców oraz zamówienia wewnętrzne. W oknie tym dostępne są opcje produkcyjne, np. Edytuj konfigurację produktu (Ctrl+K). Funkcjonalność dostępna jest, gdy na stanowisku przydzielona jest licencja na moduł Zarządzanie Produkcją.

Kadry i Płace

 • W module Ewidencja w oknie widoku listy pracowników dodano daty od kiedy do kiedy obowiązuje dane zaszeregowanie, a także wprowadzono prawo w module Administratora: Zmiana wzorca dni pracy z poziomu modułu ewidencji umożliwiające zabronienie zmiany wzorca z tego poziomu.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Angaże do danych angażu dodano znacznik czy pracownik podlega okresowi wyczekiwania na wynagrodzenie/zasiłek chorobowy. Po jego zaznaczeniu sprawdzany jest okres 30/90 dni, w których nie powinno być symboli chorobowego i wyświetlany jest ewentualnie monit o zaistnieniu takiej sytuacji. Użytkownik nadal może zapisać dane, z tak wprowadzoną absencją.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zmieniono okres w jakim analizowane są orzeczenia o niepełnosprawności. Obecnie brany jest okres od daty dostarczenia (a nie od daty orzeczenia) orzeczenia do daty ważności.

Rozrachunki

W menu Rozrachunki–>Noty odsetkowe na oknie danych do not odsetkowych dodano parametr Generuj wyliczenia dla dokumentów przed terminem płatności, po zaznaczeniu którego zostaną naliczone odsetki zgodnie z ustawionym parametrem w danych kontrahenta (zakładka Warunki sprzedaży):

 • Naliczanie dla niezapłaconych należności – należy podać ilość dni, po ilu system ma naliczyć odsetki po dacie sprzedaży przed terminem płatności.
 • Naliczanie po zapłacie przed terminem płatności – należy podać ilość dni, po ilu system naliczy odsetki przed terminem płatności do dnia zapłaty.
  Parametr w danych kontrahenta dotyczący naliczania odsetek przed terminem płatności domyślnie ustawiony jest na wartość Nie.

317_rozrachunki

Księga Podatkowa

 • W menu Dokumenty–>Księga umożliwiono na oknie edycyjnym dokumentu zmianę dnia klawiszami „+/-„.
 • Wprowadzono parametr Blokuj możliwość wystawienia dokumentu z datą wpisu księgowego wcześniejszą niż data dokumentu w konfiguracji systemu w gałęzi Ustawienia–>Księga podatkowa–>Ustawienia modułu (domyślnie ustawiony jest on na wartość Tak). Parametr uniemożliwia wystawienie dokumentu, na którym data wpisu jest wcześniejsza niż data dokumentu.

Wspólne

 • W menu Okno–>Ustaw ikony wprowadzono parametr Ikony bez ramek, którego odznaczenie spowoduje, że ikony w systemie będą wyświetlane wraz z ramkami.

Moduł Administratora

 • W menu Słowniki–>Grupy użytkowników–>Prawa do opcji (Ctrl+P) prawo
  • Dostęp do cen zakupu i marży zastąpiono prawami:
   • Dostęp do cen zakupu,
   • Dostęp do marży zakupu,
  • Dostęp do cen sprzedaży i marży zastąpiono prawami:
   • Dostęp do cen sprzedaży,
   • Dostęp do marży sprzedaży.
    Nowym prawom przepisano odpowiednie wartości z poprzedniego prawa.