Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 313

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W menu Słowniki–>Wydziały produkcyjne umożliwiono zdefiniowanie narzutów procentowych na poszczególne koszty produkcji. Narzuty te będą domyślnie ustawiane na technologii oraz zleceniach bez technologii.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Zlecenia produkcyjne–>menu podręczne–>Grupowa edycja danych umożliwiono grupową zmianę kartoteki surowca oraz produktu.313_zp
 • Umożliwiono dodawanie cech meldunku w webowy panel meldunkowym.
 • W menu Zarządzanie produkcją–>Zlecenia produkcyjne–>zakładka Meldunki umożliwiono dodawanie meldunków zwrotnych z poziomu zlecenia produkcyjnego.

Handlowo-Magazynowy

 • W systemie Streamsoft Prestiż wprowadzono parametry umożliwiające korzystanie z programu dostosowanego do zmian przepisów VAT w 2014 roku. W celu uzyskania pełnej informacji o funkcjinalności – pobierz PDF poniżej.313_hm_1
 • W menu Słowniki–>Kontrahenci dodano opcję umożliwiającą pobranie nazwy i danych adresowych kontrahenta z bazy danych GUS. Aby pobrać dane, należy po wprowadzeniu numeru NIP wcisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola edycyjnego lub użyć skrótu Ctrl+N. Wyświetli się okno, w którym należy uzupełnić tekst z wygenerowanej grafiki, a po poprawnej weryfikacji wyświetlone zostaną dane, jakie udało się uzyskać z bazy danych GUS.313_hm_2Opcja dostępna jest również przy wystawianiu dokumentów dla kontrahenta jednorazowego. Wyszukując kontrahenta jednorazowego, mając wypełnione pole NIP, zostanie on zapamiętany i automatycznie uzupełniony w oknie dodawania kontrahenta.
 • W systemie Prestiż wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie zwrotów towarów dokumentem Zwrot z WZ po uzupełnieniu WZ fakturą. W celu uzyskania pełnej informacji o funkcjonalności – pobierz PDF z instrukcją313_hm_3
 • Umożliwiono w systemie tłumaczenie danych w językach obcych – opcja dostępna jedynie w wersji Prestiż.
 • W panelu szybkiej sprzedaży, podczas dodawania kontrahenta umożliwiono dodanie nowego oraz edycję kontrahenta. Na uproszczonym oknie edycyjnym kontrahenta można zdefiniować jego podstawowe dane, ustawić grupy kontrahenta oraz zdefiniować jedną osobę kontaktową, jeden telefon kontaktowy oraz jeden adres email. W przypadku poprawy danych kontrahenta, gdy posiada wiele osób kontaktowych, poprawiać będzie można wyłącznie pierwszą osobę kontaktową oraz jej pierwszy email i telefon.
 • Umożliwiono nadanie bonifikaty od całego dokumentu w panelu szybkiej sprzedaży. Opcja dostępna jest, jeśli w definicji dokumentu parametr Sposób obliczania bonifikaty jest różny od Od wartości (wartościowo). UWAGA! Jeśli w definicji panelu szybkiej sprzedaży włączono obsługę buforowania pozycji, to zalecamy ustawianie bonifikaty dopiero po dodaniu wszystkich pozycji dokumentu.
 • Wprowadzono definiowanie płatności złożonej na panelach szybkiej sprzedaży. Aby opcja była dostępna, należy w definicji panelu szybkiej sprzedaży (menu Słowniki–>Słowniki dla paneli szybkiej sprzedaży–>Definicje paneli szybkiej sprzedaży) zaznaczyć parametr Płatność złożona, wówczas możliwe będzie rozbicie kwoty dokumentu pomiędzy dostępne metody rozliczeń.

Kadry i Płace

 • W menu Płace–>Eksport do Płatnika dodano obsługę formatu pliku wymiany w wersji 4 (Płatnik 9.01).
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Ewidencja–>Absencje–>Symbole absencji wprowadzono obsługę kodów ZUS 319, 325, 327 (oraz odpowiadających im wyrównań). Kody te należy powiązać z odpowiednim rodzajem w celu naliczenia odpowiedniego procentu podczas rozliczania tych wartości w płacach. Bez powiązania z rodzajem symbol będzie traktowany jako macierzyńskie 100%. W związku z wprowadzonymi zmianami zmodyfikowano odpowiednio obliczenia płac, eksport do Płatnika oraz szereg wydruków zależnych od zasiłku macierzyńskiego lub pokrewnego. UWAGA! Wykorzystując kody 319, 325, 327, należy zdefiniować nowe symbole tak, aby sposób rozliczania wcześniej wprowadzonych absencji nie uległ zmianie.

Rozrachunki

 • W menu Rozrachunki–>Należności i zobowiązania–>Drukuj–>Wezwanie do zapłaty umożliwiono podpięcie formularza definiowanego dla wydruku: Wezwanie do zapłaty. Po wskazaniu w konfiguracji systemu w gałęzi Ustawienia–>Rozrachunki–>Ogólne–>Domyślny formularz definiowany dla „Wezwania do zapłaty” na oknie wydruku we wzorcach możliwe będzie wybranie zdefiniowanego formularza.

Serwis

 • W konfiguracji systemu wprowadzono parametr Nie zmieniaj planowanego rozpoczęcia i planowanego zakończenia zdarzenia CRM, którego ustawienie na wartość Tak, a następnie zmiana daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia w oknie edycyjnym zlecenia serwisowego nie pociągnie za sobą zmiany planowanej daty rozpoczęcia i planowanej daty zakończenia zdarzenia CRM (o ile istnieje zdarzenie CRM powiązane ze zleceniem serwisowym). Gdy parametr jest wyłączony zmianie będą ulegały planowana data rozpoczęcia i planowana data zakończenia zdarzenia CRM.