Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 311

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Konfiguracja paneli webowych wprowadzono opcję Konfiguracja webowego panelu meldowania, która umożliwia ustawienie następujących parametrów:
 • Zakładka Wspólne:
  • Edytuj ilość na zakładce podstawowe – gdy parametr jest włączony, to system automatycznie przejdzie do edycji ilości po wprowadzeniu danych operacji. Domyślnie parametr jest wyłączony.
  • Powrót do okna logowania pracownika po zameldowaniu – umożliwia powrót do okna rejestracji pracownika po zameldowaniu.
  • Wielkość czcionki w tabelach – parametr ten odpowiada za rozmiar czcionki wyświetlanej w tabelach na każdym z ekranów webowego panelu meldowania. Domyślna wartość to 15, minimalna to 1, a maksymalna 40.
  • Wysokość wierszy w tabelach – zmniejszenie wysokości wiersza spowoduje wyświetlenie większej ilości wierszy w tabeli. Domyślana wysokość wiersza, to 50, minimalna 10, a maksymalna 80.
 • Zakładka Zasoby, Surowce, Materiały pomocnicze, Odpady, Produkty – na każdej z tych zakładek można określić procentowy udział kolumny w tabeli. W przypadku, gdy wartość parametru będzie równa zero, dana kolumna nie będzie występowała w tabeli.UWAGA!
  System nie pozwoli zamknąć okna konfiguracji webowego panelu meldowania, jeżeli łączna wartość parametrów na poszczególnych zakładkach nie będzie wynosiła 100%. Konfiguracja webowego panelu meldowania jest odczytywana tylko raz podczas inicjalizacji panelu. Aby użytkownik widział zmiany w konfiguracji musi się wylogować i zalogować ponownie. Konfiguracja jest przypisana do danego użytkownika.
 • Umożliwiono generowanie zleceń produkcyjnych na półprodukty w momencie przenoszenia zlecenia głównego do produkcji. W tym celu w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Zlecenia–>Generowanie zleceń na półprodukty wprowadzono parametr Generuj zlecenia po przeniesieniu do produkcji.

Handlowo-Magazynowy

 • W menu Magazyn–>Dokumenty magazynowe–>Dodaj (F3)/Popraw (F5) dokument MM—>menu kontekstowe–>Przerzut rezerwacji umożliwiono wykonanie przerzutu w przypadku, gdy dokument MM+ wystawiany jest z opóźnieniem (nie jest generowany automatycznie w momencie wystawiania MM-). Podczas wystawiania dokumentu MM-, należy wybrać opcję Przerzut rezerwacji, która zrealizuje rezerwacje na magazynie źródłowym. Po otrzymaniu towaru w oknie Dokumenty magazynowe na magazynie docelowym, podczas dodawania dokumentu MM+, należy wywołać opcję Realizuj nieuzupełnione MM- (dostępną w menu kontekstowym). Spowoduje to, że system automatycznie wystawi pozycje i założy nową rezerwację na magazynie docelowym.
 • Umożliwiono skorygowanie kursu na korekcie sprzedaży w walucie obcej. W przypadku, gdy wystąpi konieczność poprawy kursu poprzez korektę dokumentu sprzedaży w walucie obcej, należy wystawić dokument korekty, a następnie na zakładce Waluta poprawić kurs.311_hm_1UWAGA!
  Poprawa kursu możliwa jest jedynie, gdy nie skorygowano pozycji.
 • W menu Zestawienia–>Sprzedaż, zakup, magazyn, zamówienia wprowadzono nowe zestawienie do wydruku Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji. 

CRM

 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>CRM–>Ustawienia wprowadzono parametr Ilość miesięcy synchronizacji wstecz kalendarza Google, którego domyślna wartość to 1 miesiąc (maksymalna wartość to 3 miesiące). W zależności od wartości tego parametru, program uruchomiony serwerowo z opcją synchronizacji z kalendarzem Google, będzie synchronizował zdarzenia z kalendarzy tyle miesięcy wstecz ile wybrano w tym parametrze. System zawsze będzie synchronizował zadania na 10 lat do przodu.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Ewidencja–>Godziny umożliwiono prezentację różnic pomiędzy czasem zaplanowanym a nominalnym, czasem przepracowanym a czasem łącznym z absencjami oraz czasem zaplanowanym a czasem łącznym.311_kdpl
 • Wprowadzono kontrolę górnego ograniczenia Funduszu chorobowego, przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym w menu Płace–>Naliczanie płac.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Ewidencja–>Urlopy wprowadzono zmiany do naliczania urlopu proporcjonalnego, wynikające ze zmiany KP odnośnie urlopu wychowawczego, obowiązujące od 1 października 2013. Zmiana dotyczy powrotu z urlopu wychowawczego w roku, w którym pracownik nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • W menu Płace–>Eksport do „Płatnika” dostosowano eksport danych dla urlopu wychowawczego do zmienionych przepisów o ograniczeniach podstawy funduszy.

Finanse i Księgowość

 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Księgowość–>Rejestracja sprzedaży / zakupu wprowadzono parametr W pozycjach kosztowych wyłącz panel „Dokumentacja”, który domyślnie ustawiony jest na wartość Nie. Po jego włączeniu panel dotyczący dokumentacji dla pozycji dokumentu nie będzie widoczny.