Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 310

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • W menu Zarządzanie produkcją–>Kanban transportowy:
  • W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania / odłożenia o możliwość wyboru definicji dokumentu.
   310_zp_1
  • Dodano zakładkę Inne, na której znajduje się przełącznik Panel kolejkujący – sprawdzenie wstępne pojemnika przed dodaniem do kolejki (stan dostępny, otwarty miesiąc) (domyślnie zaznaczony), dzięki któremu na Kanban transportowy – Panel kolejkujący przed dodaniem pojemnika, a po odczytaniu kodu kreskowego operacja pobrania / odłożenia jest wstępnie oceniana pod kątem wystawianych dokumentów, stanu dostępnego oraz okresu otwartego.
  • Wprowadzono grupowanie (pod względem definicji dokumentu i magazynów) i łączenie dokumentów powstających przy zapisywaniu pozycji w panelu kolejkującym.
  • Umożliwiono kopiowanie definicji kanban transportowego za pomocą ikony Kopiuj (Ctrl+F3).
  • W dolnej części okna Kanban transportowy dodano ikonę Historia pojemnika (Ctrl+H), prezentująca historię pojemnika na oddzielnym oknie z możliwością filtrowania po czasie.
 • Wprowadzono opcję umożliwiającą rozdzielenie kosztów dodatkowych z poziomu dokumentów w module Handlowo-Magazynowym. Rozdzielnik kosztów umożliwia podział wartości netto pozycji dokumentu pomiędzy wiele zleceń produkcyjnych. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Zarządzanie produkcją 3.0–>Meldunki włączyć parametr: Obsługa rozdzielnika kosztów dodatkowych.

Handlowo-Magazynowy

 • W systemie wprowadzono następujące sposoby ewidencji obiegu dokumentów: faktura zakupu–>PZ do faktury zakupu oraz zamówienie do dostawcy–>faktura zakupu–>PZ do faktury zakupu.
  Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu Słowniki–>Definicje dokumentów, w oknie edycji dokumentu zakupu: Faktura VAT, Faktura NW, Faktura importowa, na zakładce Podstawowe zaznaczyć pole Do obsługi procesu PZ do FA.
  310_hm_1
  W oknie definicji dokumentów magazynowych: PZ, PZ NW, PZ imp, na zakładce Podstawowe zaznaczyć pole Do obsługi procesu PZ do FA, a także na zakładce Dodatkowe zaznaczyć parametr Dokument nie wymaga uzupełnienia fakturą.
  W oknie Dokumenty zakupu przykładowo dodajemy fakturę, na której nie dodajemy pozycji. Należy wpisać jedynie zestawienie VAT dla odpowiednich ewidencji, bezpośrednio na zakładce Zestawienie VAT.
  310_hm_2
  Po wpisaniu kwot zestawienia VAT, gdy istnieje zamówienie do dostawcy powiązane z taką fakturą, należy kliknąć na przycisk Opcje i wybrać Dokument–>Dodaj powiązanie z zamówieniem do dostawcy.
  Gdy wpłynie dokument PZ, należy wystawić wcześniej zdefiniowany dokument PZ w menu Magazyn–>Dokumenty magazynowe. Przy dodawaniu dokumentu, system w pierwszej kolejności zapyta o powiązaną fakturę. Dla takiego dokumentu dodajemy pozycje w standardowy sposób. Gdy operator wcześniej nie wskazał powiązanej faktury, może to zrobić klikając na przycisk Opcje–>Dokument–>Dodaj powiązanie z fakturą (Fa – PZ do Fa).
  W przypadku, gdy dokument PZ realizuje zamówienie do dostawcy i operator wywoła opcję Realizuj zamówienie (Ctrl+R), a zamówienie ma powiązanie z fakturą, to system automatycznie wystawi powiązanie Fa – Pz do Fa.
  Powiązania pomiędzy zamówieniem i fakturą oraz fakturą i PZ widoczne są w oknach dokumentów w szczegółach na zakładce Powiązania.

310_hm_3
W przypadku korekty, należy wystawić osobno dokument (Korekta faktury VAT), w której analogicznie do wystawienia faktury na zakładce Zestawienie VAT wpisujemy kwoty korekty. W drugiej kolejności, należy skorygować dokument PZ do Fa wystawiając dokument Zwrot z przychodu zewnętrznego. Dokumenty korekty faktury VAT i Zwrot z przychodu zewnętrznego, należy wcześniej dodać do definicji dokumentów i włączyć na nich parametr Do obsługi procesu PZ do FA.
Dodatkowo w menu Zestawienia–>Zestawienia dla dokumentów WZ/PZ wprowadzono Zestawienie różnic FA względem PZ do FA oraz rozbudowano zestawianie Wykaz niezrealizowanych WZ/PZ do FA o rodzaj dokumentu Faktury dla ewidencji FA-PZ do FA.

 • Umożliwiono wyświetlanie danych w standardowej jednostce zastępczej na wybranych zestawieniach. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Kartoteki magazynowe–>Zestawienia włączyć parametr Wyświetlanie danych w standardowej jednostce zastępczej. Jego uruchomienie spowoduje wyświetlenie dodatkowych kolumn na następujących zestawieniach:
  • Rejestr przychodów i rozchodów towarów: +Przychód -Rozchód w jm. zast., Stan w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast.
  • Zestawienie stanów magazynowych na dzień: Stan w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast.,
  • Zestawienie obrotów według kartotek: Ilość w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast.
  • Historia sprzedaży dla kontrahenta: Ilość w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast.
  • Historia zakupów dla kontrahenta: Ilość w jm. zast., Przelicznik w jm. zast., Jm. zast.
   Wyżej wymienione zmiany dotyczą wyświetlana dodatkowych kolumn na powyższych zestawieniach, natomiast nie dotyczą wydruków oraz danych przedstawionych w szczegółach zestawień.
 • W menu Sprzedaż–>Zamówienia od odbiorców dodano ikonę Realizuj i wystaw Fa (Ctrl+Alt+R), która powoduje automatyczne przekierowanie do wystawienia faktur do dokumentów powstałych po realizacji zamówienia.
 • Wprowadzono obsługę opakowań w procesie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – WDT.
  Na dokumentach FDW – Faktura dostawa wewnątrzwspólnotowa oraz FwzDW – Faktura do WZ dostawa wewnątrzwspólnotowa wprowadzono obsługę opakowań, która jest analogiczna, jak dla standardowych dokumentów opakowań. W przypadku, gdy dokument FDW jest w walucie, to dokument rozliczenia opakowań także jest w walucie, a kurs ustalany jest jak dla dokumentu FDW.
  Dla nowej funkcjonalności wprowadzono cztery nowe dokumenty realizujące sprzedaż opakowań:

 

 • Rozliczenie opakowań DW (OPKsDW),
 • Rozliczenie opakowań FA WZ DW (OPKswzDW),
 • Korekta rozliczenia opakowań DW (KOPKsDW),
 • Zwrot opakowań do fakturowania DW – (OPKsZWdw).
  Dodatkowo w menu Zestawienia–>Opakowania–>Zestawienie niezwróconych opakowań do zafakturowania / Zestawienie nieuzupełnionych zwrotów opakowań do zafakturowania / Zestawienie uzupełnionych zwrotów opakowań do zafakturowania w parametrach zestawień dodano parametr umożliwiający określenie czy pokazać obrót dokumentami krajowymi czy wewnątrzwspólnotowymi.

310_hm_4

CRM

 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>CRM–>Ustawienia wprowadzono parametr Ilość miesięcy synchronizacji wstecz kalendarza Google, którego domyślna wartość to 1 miesiąc (maksymalna wartość to 3 miesiące). W zależności od wartości tego parametru, program uruchomiony serwerowo z opcją synchronizacji z kalendarzem Google, będzie synchronizował zdarzenia z kalendarzy tyle miesięcy wstecz ile wybrano w tym parametrze. System zawsze będzie synchronizował zadania na 10 lat do przodu.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Absencje–>Urlop wprowadzono zmiany w naliczaniu urlopu proporcjonalnego wynikające ze zmian KP odnośnie urlopu wychowawczego obowiązujących od 1 października 2013. Zmiana dotyczy powrotu z urlopu wychowawczego w roku, w którym pracownik nabył już prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych umożliwiono pomijanie osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie rodzicielskim.

Finanse i Księgowość

 • W module Rozrachunki w menu Dokumenty–>Bilans otwarcia należności i zobowiązań umożliwiono wyksięgowanie z VAT dokumentów z BO rozrachunków. W menu podręcznym (prawy klawisz myszy) dodano podmenu Opcje dla wyksięgowania z VAT:
  • Dodaj dokument dla wyksięgowania z VAT – umożliwia dodanie nieistniejącego w systemie dokumentu, wg którego zostanie wyliczony dokument wyksięgowania z VAT,
  • Usuń dokument dla wyksięgowania z VAT – umożliwia usunięcie nieistniejącego w systemie dokumentu,
  • Pokaż dokument dla wyksięgowania z VAT – umożliwia pokazanie nieistniejącego w systemie dokumentu, wg którego jest wyliczony dokument wyksięgowania z VAT.
   Dodatkowo umożliwiono dodanie kolumn z numerem i kwotą nieistniejącego dokumentu, mówiących o tym czy dokument jest dodany już w systemie.
 • W systemie wprowadzono ewidencję dokumentów SAD, która ma na celu odpowiednie rozliczenie dokumentu SAD z dokumentami importowymi. W menu Dokumenty–>Dokumenty SAD po kliknięciu na Dodaj (F3) możliwe jest wprowadzenie kwot z dokumentu SAD do systemu Prestiż. W oknie edycyjnym na zakładce Dokument w sekcji dane SAD operator podaje dane z dokumentu SAD:
  • Waluta – waluta z dokumentu SAD,
  • Kwota waluty – kwota waluty z dokumentu SAD,
  • Kurs – Kurs z dokumentu SAD,
  • Kwota PLN – kwota podstawy do opodatkowania w złotówkach z dokumentu SAD. Kwota wynika z przeliczenia kwoty z walucie i kursu. Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty,
  • Cło – procent cła z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonego cła (Kwota PLN x procent cła). Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota cła jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty,
  • Akcyza – procent akcyzy z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonej akcyzy cła ((Kwota PLN + Cło) x procent akcyzy). Dodatkowo w przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota akcyzy jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik Ręcznie, umożliwiający wymuszenie kwoty,
 • Inne – dodatkowa/inna wartość zwiększająca kwotę na dokumencie SAD.310_fk_1Po wpisaniu kwot użytkownik może kliknąć na opcję Przepisz do aktywnego pola zestawienia VAT, która spowoduje, że system przepisze kwotę Razem z danych SAD do aktualnie wybranego pola netto z zestawienia VAT. Gdy nie jest wybrane żadne pole system przepisze do pola netto dla stawki podstawowej. Przy zamykaniu dokumentu system sprawdza czy kwota z pola Razem z danych SAD jest równa kwocie NETTO z sekcji Kwoty VAT i wyświetla odpowiedni komunikat, gdy jest ona inna.Dodatkowo na zakładce Dokumentacja operator systemu ma możliwość podpięcia skanu oryginału dokumentu SAD, w celu weryfikacji poprawności wpisanych kwot. Dokumenty SAD wchodzą do zestawienia VAT oraz rozliczane są w deklaracji VAT-7 w sekcji Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt. Powiązanie dokumentów SAD z dokumentami importowymi
 • W module Handlowo-Magazynowym wprowadzono opcję wyboru dokumentów wchodzących w skład kwoty zwiększającej cenę zakupu. Będąc w oknie Szacowanie ceny zakupu, należy kliknąć na opcję Wybierz (F6), znajdującą się obok pola PLN.310_fk_2Po jej wybraniu otworzy się tabela ze spisem dokumentów powiązanych, które zwiększają ceną zakupu. W oknie tym, należy kliknąć na Dodaj (F3) i wybrać dokument SAD lub dokument kosztowy. W polu Kwota z dokumentu system podpowie kwotę zwiększenia, którą dodatkowo można poprawić. Po zamknięciu okna z wybranymi dokumentami, kwota z pola PLN nie będzie już dostępna do edycji, a opis pola zmieni się na (kwota z wybranych dokumentów) PLN.UWAGA!
  Aby poprawnie rozliczyć VAT z dokumentów SAD i powiązanych z nimi dokumentów importowych, w definicji dokumentu na zakładce Podstawowe dodano parametr VAT nie wchodzi do rejestru VAT (rozliczenie VAT na podstawie powiązanych dokumentów SAD).

  310_fk_3

  Wystawione dokumenty z włączonym parametrem nie wejdą do zestawienia VAT, ani nie będę uwzględnione w deklaracji VAT-7. (Opcja dostępna z poziomu modułu Handlowo-Magazynowego.)