Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 309

CRM

 • W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował zdarzenia, należy go poprawnie skonfigurować i uruchomić z odpowiednimi parametrami w trybie serwerowym. W celu uzyskania pełnej informacji o funkcjonalności – pobierz PDF z instrukcją.

Handlowo-Magazynowy

 • Umożliwiono wprowadzanie dokumentów ofert i zamówień od odbiorców z pozycjami bez określania magazynu. Jest to nowy mechanizm, którego ideą jest uproszczenie obsługi zamówień w firmach, które mają wiele magazynów powiązanych z jednym miejscem sprzedaży i bardziej skomplikowaną logistyką realizacji zamówień. W celu uzyskania pełnej informacji o funkcjinalności – pobierz PDF poniżej.
 • Na oknie edycji parametrów inwentaryzacji wprowadzono opcję Wyświetl stany w standardowych jednostkach zastępczych (dostępna po włączeniu parametru Nowa wersja opcji – Inwentaryzacja w konfiguracji). Włączenie jej umożliwia wyświetlanie kolumn związanych ze stanami magazynowymi (Stan przed, Stan po, Różnica stanów), przeliczonymi na aktualnie wybraną standardową jednostkę miary zastępczą. Dodatkowo umożliwiono wydruk w jednostkach zastępczych danych zawierających stany.309_hm_1

  UWAGA!

  Stany w jednostkach miar zastępczych wyliczane są dynamicznie ze stanów trzymanych w podstawowych jednostkach miary. Wszelkie zmiany na zastępczych jednostkach miary (wybranie innej jako standardowej, zmiana przelicznika), będzie skutkowało zmianami w kolumnach związanych ze stanami w zastępczych jednostkach miar.
 • W oknie Zamówienia od odbiorców dodano opcję Realizuj i wystaw Fa (Ctrl+Alt+R), która automatycznie wystawia dokument WZ (wybrany w definicji dokumentu zamówienia na zakładce Dodatkowe w polu Domyślny dok. do wystawienia) na magazynach określonych na pozycjach zamówienia, a następnie do powstałych WZ, automatycznie wystawia dokument faktury do WZ (zgodnie z typem odpowiednim do wystawionych WZ).
 • Na oknie seryjnego wydruku dokumentów wprowadzono parametr Nie sortuj dokumentów wg płatnika, którego zaznaczenie spowoduje wydruk dokumentów w takiej kolejności, w jakiej są posortowane w oknie dokumentów. Parametr ten jest widoczny, jeśli w konfiguracji włączona jest opcja Ustawienia–>Dokumenty–>Wydruki–>Obsługa przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej.

Zarządzanie Produkcją

 • W menu Zasoby przebudowano kalendarze zasobów. Wprowadzono słownik wzorca kalendarza zasobu, który może być ustalany indywidualnie dla każdego zasobu. Dodatkowo dodano uwzględnianie wydajności zasobu podczas harmonogramowania szczegółowego.
 • Wprowadzono obsługę edycji cech w tabelach bez konieczności edycji danej pozycji, poprzez kliknięcie na Popraw.

Kadry i Płace

 • W menu Płace–>Naliczanie płac umożliwiono ograniczenie kosztów uzyskania dla praw autorskich. Aby włączyć pracownikowi ograniczenie, należy do algorytmu dodać składnik z istniejących: OGRKO_PA. Po zaznaczeniu go, składnik KOSZT_PA nalicza się w wielkości 50% do połowy pierwszego progu podatkowego, a pozostała część w wysokości 20%. Próg jest sprawdzany dla wszystkich wypłat pracownika z danego roku od miesiąca wstecz oraz z zamkniętych list w danym miesiącu wypłaty.
 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Wydruki–>Zestawienie stanu zatrudnienia do obliczenia ZFŚS umożliwiono wygenerowanie zestawienia na koniec dowolnego miesiąca, a nie tylko na końce miesięcy stanowiących terminy wpłat na ZFŚS.

Finanse i Księgowość

 • W menu Dokumenty–>Rejestracja Sprzedaży/Zakupu na oknie edycyjnym dokumentu dodano zakładkę Dokumentacja, umożliwiającą przechowywanie dokumentów zewnętrznych. Dodatkowo na oknie edycyjnym pozycji umożliwiono powiązanie dokumentów.
 • Umożliwiono wprowadzenie cech dla pozycji oraz dla dokumentu PK w menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>Polecenia księgowania. Okno definicji cech dostępne jest w menu Słowniki–>Słowniki FK–>Cechy dokumentów PK/Cechy pozycji PK. Edycja wartości cech dostępna jest z poziomu okna Poleceń księgowania.
 • W menu Zestawienia–>Deklaracje UE wprowadzono formularz obowiązujący od 1 lipca 2013.

Wspólne

 • Zmieniono wygląd okna raportów oraz format generowanych raportów:
  • zmieniono wygląd ikon i przycisków,
  • raporty generowane będą w formacie HTML,
  • dodano do generowanego raportu informacje o czasie realizacji zadania,
  • umożliwiono drukowanie wyświetlonego raportu.
 • Wprowadzono zmiany w wyglądzie okna postępu realizacji.