Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 304

Handlowo-Magazynowy

 • Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Wydruki), który może przyjąć następujące wartości:
  • Drukuj zawsze,
  • Drukuj tylko dla dokumentów uzupełniających (FaWZ, ParWZ itp.),
  • Nie drukuj jak zgodna z datą wystawienia.
   W przypadku ostatniej wartości, daty można porównać tylko jeżeli rodzajem daty sprzedaży jest data, a nie okres lub miesiąc.
   Uwaga! Aktualne ustawienie parametru z konfiguracji jest przepisywane na dokument w momencie jego wystawienia.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Uzupełnienia dodano parametr Sposób ustawiania daty sprzedaży na dokumentach uzupełniających WZ, który może przyjąć dwie wartości: Ustaw wg daty wystawienia lub Ustaw na datę najmłodszej WZ.
 • Dodano nowe parametry w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>Umowy, promocje, cenniki:
  • Obsługa sekcji „Wyłączenia edycyjne” dla kartotek wyłączonych z umów i promocji na dokumentach z grupy sprzedaż (np. Fa, Par),
  • Obsługa sekcji „Wyłączenia edycyjne” dla kartotek wyłączonych z umów i promocji na dokumentach WZ,
  • Obsługa sekcji „Wyłączenia edycyjne” dla kartotek wyłączonych z umów i promocji na dokumentach z grup zamówienia od odb. i oferty dla odb.
   W/w opcje regulują działanie parametrów z okna Wyłączenia z promocji, umów i rabatów:
 • Nie uwzględniaj podczas udzielania bonifikaty grupowej w dok.,
 • Nie uwzględniaj podczas udzielania bonifikaty od całego dok.,
 • Zabronić poprawiania bonifikaty podczas edycji pozycji,
 • Zabronić poprawiania ceny podczas edycji pozycji.

 

 • Podczas realizacji zamówienia z poziomu okna edycji dokumentu (funkcja Realizuj zamówienie (Ctrl+R)), wyborze danego zestawienia i kliknięciu: Wybrane pozycje dokumentuWybrane pozycje wszystkich lub Wybrane pozycje zaznaczonych, w oknie wyboru pozycji umożliwiono wybór do widoku tabeli nowej kolumny: Il. do realiz.304_hm_1
 • Na dokumentach walutowych zakupu i sprzedaży umożliwiono podanie wartości pozycji w polach Wartość netto lub Wartość brutto, co spowoduje że system automatycznie wyliczy cenę towaru i ponownie przeliczy wartość.
 • W menu Magazyn–>Inwentaryzacja (dla parametru w konfiguracji Nowa wersja opcji – Inwentaryzacja ustawionego na wartość Nie):
  • na oknach Inwentaryzacja oraz Inwentaryzacja według kartotek dodano kolumnę Nazwa będącą nazwą długą kartoteki.
  • po kliknięciu na ikonę Drukuj–>Drukuj wybrany arkusz spisowy wprowadzono opcję wydruku kodu EAN bezpośrednio z kartoteki. W tym celu należy zaznaczyć opcję Ean z kart. na oknie Wydruk arkuszy spisowych.
   UWAGA! Jeżeli parametr w konfiguracji Sposób edycji kodów EAN ustawiono na wartość Lista kodów EAN dla jednej kartoteki, wówczas na wydruku widoczny będzie pierwszy kod EAN pobrany z listy kodów dla danej kartoteki.
 • W menu Słowniki–>Kontrahenci–>menu podręczne–>Podstawowe–>Operacje grupowe–>Grupowe ustawianie danych na zakładce Limity umożliwiano grupowe ustawianie parametrów:Maksymalna ilość pozycji na dokumentachDopuszczalna wartość przeterminowanego kredytuZablokuj zakupy oraz Zastrzec rozrachunki z kontrahentem tylko dla osób uprawnionych.304_hm_2
 • Podczas dodawania kartotek do dokumentów za pomocą okna filtra umożliwiono wyszukiwanie kartotek za pomocą kilku wyrazów w polu IndeksIdentyfikatorNazwa. Wyszukiwanie pozycji odbywa się następująco: wpisanie w pole wartości „TEST_A TEST_B” wyfiltruje kartoteki posiadające w nazwie, indeksie lub identyfikatorze wartość „TEST_A” lub „TEST B” lub „TEST_A TEST_B”. Po wyfiltrowaniu kartotek program ustawi rekord z danymi kartoteki zawierającymi całą szukaną frazę. Przykładowo jeśli szukamy „TEST_A TEST_B”, to program ustawi się na pierwszym rekordzie, w którym znajdzie ciąg „TEST_A TEST_B”.Uwaga!
  Dopasowanie dla kolumny Nazwa możliwe jest tylko, jeśli ta kolumna wybrana jest do wyświetlania w tabeli.

 

Finanse i Księgowość

 • W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzono funkcjonalność kontroli kosztów, a także korygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT. W celu uzyskania pełnej informacji o funkcjinalności – pobierz PDF poniżej.
 • W menu Operacje–>Formularze–>VAT-7 dodano formularze: VAT-7(13), VAT-7K(7), które obowiązują od stycznia 2013 r. Nowe formularze można wysyłać do systemu e-Deklaracje.

Kadry i Płace

 • Wprowadzono nową wersję (9) formularza IFT-1/IFT-1R. Jest on dostępny w menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Pity.
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Statystyczne–>Z-06–>2012 wprowadzono nową wersję zestawienia Z-06 za rok 2012.
 • Umożliwiono drukowanie numeru księgowego na odcinku płacowym. Opcja dostępna jest w menu System–>Definicja list–>Wygląd odcinak płacowego.
 • W menu System–>Stałe płacowe oraz Słowniki–>Kadrowe–>Normy czasu pracy uzupełniono dane na rok 2013.
 • Dodano formularz PIT-8AR w wersji 2. Formularz jest dostępny w menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Pity–>Pit-8AR–>wer. nr 2.
 • W menu Słowniki–>Kadrowe–>Symbole absencji dodano nowy rodzaj: Wyczekiwanie, który może zostać użyty przy definiowaniu symbolu absencji. Rodzaj ten może być połączony z kodami ZUS 331 lub 151 i służy do oznaczania chorobowego pracownika w okresie wyczekiwania na nabycie prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. Powiązanie tego rodzaju z kodem 151 nie ma wpływu na obliczenia i eksport do Płatnika względem dotychczasowego działania systemu, natomiast powiązanie z kodem 331 ma następujący wpływ:
  • system nie wylicza wynagrodzenie za chorobowe,
  • przy obliczaniu PLPOD z PLZAS system stosuje pomniejszenie w wysokości 1/30 za każdy dzień,
  • przy wprowadzeniu do absencji kontrola będzie sumować symbole Wyczekiwania 331 z pozostałymi rodzajami 331, w celu określenia momentu przejścia na zasiłek z kodem 313,
  • eksport do Płatnika zamienia Wyczekiwanie 331 na kod 151.

Wspólne

 • Na oknie edycyjnym kartoteki, na zakładce Grupy oraz Cechy, wprowadzono nowy sposób obsługi cech i grup. Dla edycji grup możliwe jest wpisanie części lub całej nazwy złożonej bądź kodu złożonego, a automatycznie zostanie wyszukana nazwa/kod najbardziej odpowiadająca wpisanej części. W przypadku gdy system nie odnajdzie nazwy/kodu lub nazwa będzie niejednoznaczna (wiele wpisów w słowniku będzie odpowiadać wpisanemu wzorcowi), to zostanie wyświetlony odpowiedni słownik. Dodatkowo dla cech umożliwiona została bezpośrednia edycja wartości danej cechy w tabeli (pole Wartość).W związku z wprowadzeniem zmian w obsłudze w/w zakładek, w menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Obsługa dodano opcję: Klasyczny widok edycji cech i grup, która po ustawieniu na wartość Tak, spowoduje wyłączenie nowej funkcjonalności. Domyślnie opcja ta ustawiona jest na wartość Nie.