Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 302

Handlowo-Magazynowy

 • Umożliwiono dodawanie ręczne, ze skanera oraz z załącznika e-mail dokumentów zewnętrznych (trzymanych w bazie dodatkowych dokumentów) na oknie edycyjnym dokumentu (zakładka Dodatkowe–>sekcja Dokumentacja) oraz oknie edycyjnym pozycji (zakładka Dokumentacja).

302_hm_1

 • Dodatkowo w całym systemie ustandaryzowano okno dodawania dokumentów zewnętrznych:Umożliwiono określenie czy dana cecha pozycji ma być wymagana w danej definicji dokumentu. W menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>wybrany dokument–>Popraw (F5)/Dodaj (F3)–>zakładka Cechy–>zakładka Pozycje widoczna jest dodatkowa kolumna Cecha wymagana (cecha wymagana dla danej definicji dokumentów). Poprzez kliknięcie w daną cechę, ustawi jej wymagalność dla tej definicji dok. (widoczny będzie znacznik w kolumnie Cecha wymagana), a ponowne kliknięcie odznaczy jej wymagalność. Priorytet mają wymagalność cechy zdefiniowane z poziomu cechy, tj. jeżeli cecha jest wymagana na poziomie cechy – to oznacza, że jest wymagana na wszystkich dokumentach i nie można edytować wymagalności cechy na definicjach dokumentów, natomiast jeżeli cecha nie jest wymagana na poziomie cechy – to oznacza, że wymagalność cechy zależy od definicji dokumentu i można edytować wymagalności cechy na definicjach dokumentów.
  • umożliwiono określenie sposobu przechowywania plików: w bazie dodatkowych dokumentów lub samej ścieżki dostępu do pliku.
  • w konfiguracji systemu dodano parametr Maksymalny rozmiar pliku dokumentacji umieszczonego w bazie dodatkowych dokumentów (KB), w którym można określić maksymalny rozmiaru dodawanego pliku.
 • W menu Zestawienia–>Obroty według kartotek dla zestawień dla: dokumentów sprzedaży, dokumentów zakupu i dokumentów magazynowych wprowadzono zakładkę Dostawy, która będzie widoczna tylko dla widoku zestawienia o rodzaju Analitycznie oraz Analitycznie i syntetycznie z sumami częściowymi. W zależności od zaznaczonej pozycji zestawienia: pozycja rozchodowa, pozycja przychodowa, dane widoczne na zakładce Dostawy będą stanowiły, analogicznie: dostawy rozchodowane, dostawy wygenerowane. UWAGA! Dostawy będą widoczne tylko po zaznaczeniu pozycji zestawienia stanowiących pozycję dokumentu – nie dotyczy to pozycji sumowanych.
 • W menu Słowniki–>Spis kartotek magazynowych dodano kolumnę Stan TOTAL wew. będącą sumą kolumny Stan TOTAL dla magazynów wewnętrznych.
 • W menu Sprzedaż–>Oferty dla odbiorców umożliwiono realizację dokumentu Oferta dla odbiorców do Zamówienia od odbiorców o statusie W przygotowaniu. W tym celu na oknie parametrów realizacji oferty udostępniono parametr Realizacja do zamówienia w przygotowaniu.

CRM

 • W menu CRM–>Drzewo spraw wprowadzono zakładkę Zdarzenia, na której można wyświetlić wszystkie zdarzenia CRM dla danego kontrahenta, operatora lub wykonawcy. Na zakładce tej znajdują się przyciski włączające filtry, które umożliwiają szybkie określenie jakiego rodzaju zdarzenia mają być widoczne w tabeli – użytkownik przykładowo może ustawić, aby w tabeli widoczne były tylko projekty, sprawy i zadania.

Kadry i Płace

 • W menu Kadry–>Dane kadrowe–>Popraw (F5)–>Podstawowe dodano znacznik umożliwiający ustalenie czy dla danego pracownika domyślnie ma być podpowiadany NIP, jako identyfikator w formularzach podatkowych. Znacznik ten jest automatycznie uwzględniany na: PIT-11, PIT-12, PIT-40, PIT-R, PIT-8C.
 • Wprowadzono opcję Drukuj objaśnienia symboli w menu Dane kadrowe–>Drukuj (F9)–>Zestawienie absencji. Po zaznaczeniu parametru system wydrukuje dodatkowo tabelę z wybranymi symbolami oraz ich objaśnienia.