Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 301

Kadry i Płace

  • W systemie Streamsoft Prestiż wprowadzono nową funkcjonalność, za pomocą której możemy wspierać proces rekrutacji w firmie. Umożliwia ona rejestrowanie aplikacji złożonych przez potencjalnych kandydatów, weryfikację ich kwalifikacji, a także pokazuje, które osoby najlepiej odpowiadają kryteriom danego stanowiska.
    Szczegółowy opis przeprowadzania rekrutacji w systemie znajduje się w FAQ-u systemu Prestiż.

CRM

  • W menu CRM–>Drzewo spraw wprowadzono zakładkę Zdarzenia, na której można wyświetlić wszystkie zdarzenia CRM dla danego kontrahenta, operatora lub wykonawcy. Na zakładce tej znajdują się przyciski włączające filtry, które umożliwiają szybkie określenie jakiego rodzaju zdarzenia mają być widoczne w tabeli – użytkownik przykładowo może ustawić, aby w tabeli widoczne były tylko projekty, sprawy i zadania.

Kadry i Płace

  • Wprowadzono opcję umożliwiającą wydruk numeru rachunku bankowego pracownika na zaświadczeniu o dochodach. Aby numer rachunku został wydrukowany, należy w menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Zaświadczenie o dochodach, na oknie z ustawieniami opcji do wydruku zaznaczyć: Drukuj numer rachunku bankowego pracownika.
  • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Definiowane zestawienia płacowe–>Dodaj (F3)–>przycisk Listy płac-wszystkie z okresu umożliwiono filtrowanie list płac.

301_kdpl_1

Serwis

  • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Serwis–>Ustawienia, wprowadzono parametr: Domyślny rodzaj zdarzenia CRM, który umożliwia ustawienie czy podczas zapisu zlecenia serwisowego, do modułu CRM ma być zapisana Sprawa, czy Zadanie. UWAGA! Opcja dostępna jest, gdy parametr Dodawaj zlecenie serwisowe do CRM ustawiony jest na wartość Tak.

Wspólne

  • Na oknie edycji/podglądu kontrahenta lub kartoteki towarowej wprowadzono przyciski Poprzedni oraz Następny, umożliwiające przesuwanie się po kolejnych wierszach, bez konieczności zamykania okna edycji/podglądu.