Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja  298

Wspólne

 • W systemie Streamsoft PRESTIŻ umożliwiono tworzenie zaawansowanych analiz w każdym oknie z tabelą. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w FAQ-u systemu PRESTIŻ (plik Zaawansowana tabela).
 • Dla okien, w których istnieje możliwość wybrania kolumn w tabeli, wprowadzono funkcjonalność polegającą na ustawieniu dziesięciu dowolnych zestawów kolumn. Aby dodać zestawy wybranych kolumn, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybrać Widok–>Kolumny w tabeli, określić jakie kolumny mają być wyświetlane w danym zestawie kolumn, a następnie kliknąć na przycisk OK. Operator może zdefiniować dziesięć zestawów, które będą wyświetlały tylko takie kolumny, które są potrzebne do analizy. Dostępne kolumny podzielone są wg grup, natomiast po kliknięciu na ikonę Zmień widok „Kolumny dostępne”, będą one posegregowane alfabetycznie.

298_wspolne_1

CRM

 • Wprowadzono nową funkcjonalność umożliwiającą wysyłanie korespondencji SMS z systemu Streamsoft PRESTIŻ:
  • W słowniku osób kontaktowych, na zakładce Telefony–>Popraw (F5) dodano parametr Pozwolenie na SMS, którego zaznaczenie spowoduje, że SMS-y będą wysyłane tylko do tych numerów, które mają pozwolenie.

298_crm_1

 

 • W menu Słowniki–>Słowniki systemowe wprowadzono nowy słownik Szablony SMS, w którym można zdefiniować treści, jekie mają być wielokrotnie wykorzystywane w korespondencji SMS. Dodatkowo w oknie edycyjnym szablonu SMS do menu kontekstowego pola Treść, podmenu Specjalne dodano opcję Dzisiejsza data (data wysłania wiadomości SMS), która wstawia w treść szablonu (w miejscu gdzie aktualnie stoi kursor) specjalny znacznik @DATA (znacznik ten w monecie, gdy program wysyła wiadomość SMS zostaje zamieniony na aktualną datę).
 • W menu CRM wprowadzono opcję Korespondencja SMS. Okno z korespondencją SMS ma dostępne dwa widoki: widok z korespondencją otwartą czyli taką, która nie została wysłana i widok z korespondencją zamkniętą czyli wysłaną. W zależności od wybranego widoku dostępne są dane opcje: w widoku z niewysłaną korespondencją będzie można dodać, poprawić, usunąć, zamknąć (przenieść korespondencję do widoku z wysłanymi bez wysyłania) i wysłać, natomiast w widoku z zamkniętymi korespondencjami dostępna jest opcja Otwórz korespondencję, która przenosi wybraną korespondencję do korespondencji niewysłanych. Ponadto w widoku z zamkniętymi korespondencjami dostępna jest opcjaZakres dat, która dotyczy daty dodania korespondencji.W oknie edycyjnym korespondencji SMS dostępna jest opcja Wstaw treść wiadomości SMS z szablonu, po wybraniu której program otworzy okno słownika z szablonami SMS, a następnie po wskazaniu szablonu w treści korespondencji wstawi treść z szablonu.

298_crm_2

 

 • Podczas dodawania nowej korespondencji dostępne jest pole Automatycznie uruchom dodawanie adresów, po zaznaczeniu którego system po zapisie automatycznie uruchomi opcję dodawania adresatów do tej korespondencji. Wartość podana w polu Planowana data wysyłki, to data i czas przesyłania od usługodawcy (zewnętrznej firmy zajmującej się przesyłaniem SMS-ów) do adresata wiadomości SMS.Aby dodać adresatów korespondencji (UWAGA! Adresatów można dodać tylko do niewysłanej korespondencji.), należy kliknąć na ikonę Pozycje korespondencji SMS (Ctrl+P). Otworzy się okno, gdzie będzie można dodać i usunąć kontrahentów. Po dodaniu kontrahentów w zakładce Adresaci pojawią się osoby kontaktowe kontrahentów, na których numery telefonów ma zostać przesłana korespondencja.
  Aby wysłać korespondencję, należy kliknąć na ikonę Wyślij SMS. Po jej wybraniu, system prześle wiadomość do adresatów. Jeżeli wiadomość zostanie przesłana do wszystkich adresatów, to program przeniesie wskazaną korespondencję do korespondencji zamkniętych, natomiast jeżeli z jakiegoś powodu sms nie zostanie wysłany do adresata, to informacje o tym będzie można znaleźć na zakładce Adresaci.
 • W konfiguracji systemu wprowadzono parametr, który należy poprawnie ustawić, aby korzystać z opcji wysyłania SMS-ów. Parametr Konfiguracja wtyczki do obsługi wysyłki SMS-ów znajduje się w gałęzi CRM–>Korespondencja seryjna.

 

Handlowo-Magazynowy

 • W systemie wprowadzono inny niż dotychczas sposób liczenia zestawienia VAT na dokumentach Faktur nabycia wewnątrzwspólnotowych (FNW). W definicji dokumentu (na zakładceDodatkowe) dodano parametr Sposób liczenia zestawienia VAT, który może przyjąć wartości:W module Handlowo-Magazynowym umożliwiono podpisywanie dokumentów PDF podpisem elektronicznym. Aby dokument został podpisany podpisem elektronicznym, należy podczas wydruku dokumentu kliknąć na przycisk Opcje–>zakładka Inne, zaznaczyć parametr Podpisz dokument PDF oraz ustawić parametry podpisu (za pomocą przycisku Ustawienia). Po pomyślnym zdefiniowaniu parametrów podpisu, dokumenty PDF zapisywane na dysku oraz wysyłane e-mailem będą automatycznie podpisywane.
  • Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN;
  • Sumowanie NETTO pozycji w walucie dla stawek oraz przeliczenie wg kursu na PLN i wyliczenie VAT i BRUTTO, wymuszanie w PLN;
  • Sumowanie NETTO pozycji w walucie dla stawek oraz przeliczenie wg kursu na PLN i wyliczenie VAT i BRUTTO, wymuszanie w walucie.
   Pełne nazwy tych parametrów widoczne są po ustawieniu kursora myszy na nierozwinięte pole Sposób liczenia zestawienia VAT. Domyślnie ustawiona jest wartość: Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN.
   Przy tworzeniu dokumentu Faktury wewnętrznej do FNW (podczas dodawania za pomocą klawisza F3) przepisywane jest zestawienie VAT, co powoduje, że jeśli operator wymusi kwoty zestawienia na FNW, to system przepisze te kwoty do Faktury wewnętrznej.
 • Dodatkowo we wszystkich modułach, w menu System wprowadzono opcję Podpisz dokument PDF, pozwalającą podpisać dowolny dokument PDF.

298_hm_1

 

 • Umożliwiono sortowanie wg kodu złożonego na wydruku specyfikacji wydania magazynowego. W konfiguracji systemu w gałęzi Dokumenty–>Wydruki w parametrze Sortuj wiersze na wydruku specyfikacji wydania magazynowego po dodano dwie możliwości drukowania po:
  • kodzie złożonym grupy kart. i identyfikatorze,
  • kodzie złożonym grupy kart. i nazwie.
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>System–>Ilość miejsc po przecinku w cenach ewidencyjnych umożliwiono ustalenie ilości miejsc po przecinku w cenach ewidencyjnych. Po odpowiednim ustawieniu, parametr obsługiwany jest w opcjach:
  • Stany magazynowe–>zakładka Ceny–>pole Cena ewidencyjna;
  • okno dokumentów–>kolumna Cena ewidencyjna;
  • okno edycyjne pozycji dokumentu–>zakładka Ewidencyjna–>pole Cena ewidencyjna.

298_hm_2

 • Zmieniono sposób wyświetlania priorytetów na oknie Stany magazynowe oraz Spis kartotek magazynowych. Kolory oraz opis priorytetów nadane kartotekom widoczne będą w kolumnie Priorytet.

298_hm_3