Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 295

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • W konfiguracji formatów EDI (menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Dokumenty–>EDI–>Konfiguracja EDI), na zakładce Ustawienia wprowadzono dwa nowe parametry:Umożliwiono, podczas podglądu dokumentu (poprzez Pokaż (F2)), przejście do trybu jego edycji (Popraw (F5)). Opcja dostępna jest po kliknięciu na przycisk Opcje–>Dokument–>Przejdź w tryb edycji dokumentu.
  • Obsługa pola – wartość z cechy pozycji dokumentu – gdy wskazana jest cecha pozycji dokumentu, to podczas eksportu zostanie dodany wpis z wartością tej cechy (jeżeli cecha nie ma wartości, to wpis ten nie będzie dodany). Podczas importu dokumentu, gdy z definicji dokumentu wynika, że do pozycji jest przypisana cecha z parametru, to na dokumencie cecha ta zostanie uzupełniona wartością z wpisu z importowanego dokumentu (o ile ten wpis ma wartość).
  • Obsługa pola – wartość z uwagi pozycji dokumentu – gy parametr ma wartość TAK, to podczas eksportu zostanie dodany wpis zawierający uwagi pozycji (jeżeli uwaga pozycji nie ma treści, to wpis nie będzie dodany). Podczas importu, jeżeli plik zawiera wpis , to jego treść (jeżeli będzie zawierać treść) będzie przypisana do uwagi pozkycji dokumentu.
   Oba parametry są obsługiwane jedynie w formacie ECOD XML ORDER wersja 11.
 • W module Administratora w menu Słowniki–>Grupy użytkowników–>Prawa do opcji dodano prawo Edycja dokumentu wysłanego emailem, którego zabranie uniemożliwia edycję oraz kasowanie dokumentu wysłanego emailem.
 • Na zestawieniach: Obroty według kartotekDokumenty sprzedażyDokumenty zakupu, Dokumenty magazynoweZamówienia od odbiorców oraz Zamówienia od dostawców umożliwiono wyświetlanie kolumn: Kod krajuKraj oraz Kraj UE.
 • W menu Dokumenty sprzedaży/zakupu–>Dodaj (F3)–>FWZ/FPZ–>Dodaj (F3) na oknie wyboru dokumentu do uzupełnienia wprowadzono następujące zmiany:
  • umożliwiono filtrowanie dokumentów wg kolumn,
  • umożliwiono wyświetlanie zakładki Szczegóły,
  • umożliwiono wyświetlanie cech dokumentów uzupełnianych.

Finanse i Księgowość

 • W menu Dokumenty–>Definicje dekretów (Różnice kursowe), w pozycjach dekretów umożliwiono dodanie procedury definiowanej (Dekretacja użytkownika). Po kliknięciu na przycisk wyboru procedury definiowanej, użytkownik może wybrać procedurę z rodzaju: FK – Do dodawania pozycji podczas dekretacji. Dzięki temu sposobowi dekretacji użytkownik decyduje ile i jakie pozycje dodane zostaną do polecenia księgowania.
 • W menu Operacje–>Formularze–>VAT-7 dodano wydruk uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji ORD-ZU. Wydruk dostępny jest po kliknięciu na oknie edycyjnym korekty VAT-7, na ikonę: Wydruki dodatkowe–>Uzasadnienie korekty (ORD-ZU) – wydruk.
 • W menu Automaty–>Międzyokresowe rozliczenia kosztów podczas dekretacji MRK umożliwiono dekretację na powiązania analityki (w definicji dekretu, należy wybrać na zakładce Analityki, opcję: Pobierz z powiązań pozycji MRK.

Kadry i Płace

 • Wprowadzono w menu System–>Stałe płacowe–>Płace, nową stałą płacową: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, używaną podczas wyliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym.
 • W menu Płace–>Eksport do „Płatnika” zmieniono algorytm wyliczający podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, wykorzystywany podczas eksportowania RCA .
 • Dodano opcję umożliwiającą stosowanie przesunięcia dla sobót, niedziel i świąt, podczas tworzenia zestawienia średniego zatrudnienia wg jednostek kadrowych. Opcja: Stosuj przesunięcie dla sobót, niedziel i świąt dostępna jest w menu Zestawienia–>Zestawienia kadrowe–>Średnie zatrudnienie wg jednostek kadrowych.

Serwis

 • W menu Słowniki–>Przedmioty–>Popraw (F5)–>zakładka: Składniki–>Kopiuj (Ctrl+F3) umożliwiono za pomocą pobranie składników z faktur sprzedaży.
 • W konfiguracji systemu wprowadzono parametr: W zleceniu serwisowym tylko przedmioty nadrzędne (menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–> Serwis–>Ustawienia). Gdy parametr ten ustawiony jest na wartość Tak, w zleceniach serwisowych użytkownik będzie mógł wybrać tylko taki przedmiot, który nie jest składnikiem innego przedmiotu (parametr dostępny jest, gdy opcja Obsługa składowych przedmiotu ustawiona jest na wartość Tak).