Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 292

Zarządzanie Produkcją

 • Umożliwiono meldowanie czynności, które nie występują w technologii w menu Zarządzanie produkcją–>Meldunki zwrotne.
 • W menu Słowniki–>Struktura firmy–>Wydziały produkcyjne–>Popraw–>zakładka: Procedury definiowane dodano procedurę do generowania kodu kreskowego na karcie kanban.

Handlowo-Magazynowy

 • W menu System –> Konfiguracja –> Ustawienia –> Dokumenty –> Ed i–> Konfiguracja ED I–> Popraw (F5) –> zakładka: Ustawienia wprowadzono nowe parametry przy eksporcie faktur do EDI w formacie XML: Dodano obsługę nowego formatu EDI – importu / eksportu faktur –  ECOD XML INVOICE wersja 750 oraz 751.
  • Przy exporcie drukuj konto bankowe dla kontrahenta wg ustawień dla wydruku dokumentu – po jego ustawieniu na wartość TAK, program wyeksportuje do pliku konto bankowe takie, jak na wydruku faktury;
  • Dodaj do uwag uwagi z miejsca sprzedaży – po jego ustawieniu na wartość TAK, program wyeksportuje do pliku także uwagi wpisane na miejscu sprzedaży;
  • Cecha kartoteki, która ma uzupełnić w pozycji dokumentu – po wskazaniu cechy kartoteki, program przy eksporcie doda pole, a w nim wartość z wskazanej cechy dla kartoteki z pozycji dokumentu;
  • Rodzaj grupy kartotekowej, z której grupa ma uzupełnić w pozycji dokumentu – po wskazaniu rodzaju grupy kartotekowej, program przy eksporcie doda pole, a w nim wartość z grupy kartotekowej z wskazanego rodzaju dla kartoteki z pozycji dokumentu;
 • Wprowadzono nowe opcje dla Wstępnego Rejestru Dokumentów:
  • W oknie edycyjnym dla dokumentu wstępnego rejestru dodano zakładkę Cechy, na której dodać można cechy zdefiniowane w menu Słowniki–>Słowniki dokumentów wstępnego rejestru–>Cechy dokumentów wstępnego rejestru. Cechy te równiez można wyświetlić jako kolumny w oknie ze spisem dokumentów wstępnego rejestru.
  • W menu Słowniki–>Słowniki dokumentów wstępnego rejestru–>Rodzaje dokumentów wstępnego rejestru–>zakładka: Akcje dodano pola: Procedura przed wykonaniem akcjioraz Procedura po wykonaniu akcji. Procedury te zostaną uruchomione przed/po akcjach Wystaw dokument na podstawie i Wystaw przelew z odpowiednimi parametrami. Procedury te można zdefiniować w module Raporty i formularze w menu Raporty i analizy–>Procedury definiowane.
  • W module Handlowo-Magazynowym w menu Zakup–>Dokumenty zakupu do menu kontekstowego dodano opcję Dodaj dokument na podstawie wstępnego rejestru dokumentów. Użytkownik po wybraniu nowej opcji zostanie poproszony o wskazanie dokumentu wstępnego rejestru dokumentów (będzie mógł wybrać spośród dokumentów, które dotyczą wybranego miejsca zakupu lub nie mają przypisanego żadnego miejsca zakupu), a następnie po wyborze dokumentu, program przepisze wszelkie możliwe dane z dokumentu wstępnego rejestru do dokumentu zakupowego.
  • W module Handlowo-Magazynowym w menu Zakup–>Dokumenty zakupu–>okno edycji dokumentu–>przycisk: Opcje–>Dokument dodano opcję Pokaż plik dokumentu wstępnego rejestru. W przypadku gdy dokument jest powiązany z dokumentem wstępnego rejestru, program sprawdzi czy dokument wstępnego rejestru jest powiązany z jakimś plikiem i jeżeli tak, to zostanie otwarte okno z wyborem pliku. W przypadku, gdy nie będzie powiązany z plikiem, użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym.
  • W oknie ze spisem dokumentów wstępnego rejestru dodano w szczegółach zakładkę Historia, która zawiera informacje o zmianach statusów (kto, kiedy zmienił status, jaki status był przed zmianą oraz jaki po zmianie).
  • W oknie ze spisem dokumentów wstępnego rejestru w menu kontekstowym dodano opcję Pokaż pierwszy dokument (Ctrl+F2), która powoduje, że po kliknięciu na nią zostanie otwarty pierwszy dostępny plik powiązany z aktualnie wybranym dokumentem wstępnego rejestru.
  • W oknie ze spisem dokumentów wstępnego rejestru w menu kontekstowym dodano opcję Grupowa zmiana statusów (Ctrl+A), po wyborze której użytkownik zostanie zapytany o zakres wierszy, które ma uwzględnić opcja, a następnie o status, który ma być nadany wybranym dokumentom (wybór statusu jest zawężony o miejsce, którego dotyczy spis dokumentów wstępnego rejestru). W przypadku, gdy program nie będzie mógł zmienić statusu dla któregoś z wybranych dokumentów wstępnego rejestru, wyświetli się raport z taką informacją.
  • W konfiguracji systemu w gałęzi Ustawienia–>Dokumenty–>Wstępna rejestracja dokumentów wprowadzono parametr Wyświetlać przed dodaniem dokumentu wstępnego rejestru okno skanera. Domyślnie parametr ten przyjmuje wartość Tak, natomiast gdy wartość zostanie ustawiona na Nie, to przed dodaniem nowego dokumentu wstępnego rejestru, nie zostanie wyświetlone okno do wyboru plików/pobrania ze skanera.
  • W module CRM w menu Słowniki–>Słowniki dokumentów wstępnego rejestru–>Statusy dokumentów wstępnego rejestru–>Popraw (F5)–>zakładka Podstawowe dodano poleLp., według którego będą sortowane statusy w polu z wyborem statusu na oknie edycyjnym dokumentu wstępnego rejestru.
   Opcja dostępna jest tylko w wersji PRESTIŻ.
 • Na oknie edycyjnym dokumentów sprzedaży, zakupu, WZ, PZ oraz rozliczeń opakowań w menu kontekstowym–>Pokaż–>Bilans opakowań z kontrahentem dodano opcję Bilans opakowań z kontrahentem, która pokaże aktualny bilans opakowań dla kontrahenta wyliczony na podstawie dokumentów rozliczeń opakowań oraz dokumentu Zwrot opakowań do zafakturowania.
  Przykład działania opcji:
  W menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>Sprzedaż towarów handlowych–>Faktura – Dostawa wewnątrzwspólnotowa–>Popraw (F5)–> zakładka: Dodatkowe dodano parametr: Do deklaracji VAT 7 – pole 22 (art.100…), po włączeniu, którego będzie możliwe wystawienie usługi na dokumencie Faktura – Dostawa wewnątrzwspólnotowa ze stawką „np”. Pozycja taka wejdzie do deklaracji VAT-7 do pola 22, natomiast w deklaracji VAT-UE pozycja ta będzie widoczna w części E.
 • kontrahentowi wydano z magazynu 10 sztuk opakowań A – aktualny bilans niezwróconych opakowań wynosi 10 sztuk A,
 • kontrahent zwrócił 8 sztuk opakowania A – bilans wynosi 2 sztuki opakowania A,
 • kontrahent nie może oddać 2 brakujących opakowań, więc zostaje wystawiony dokument Zwrot opakowań do zafakturowania na 2 sztuki A – bilans wynosi 0 sztuk A.
 • Umożliwiono uruchomienie systemu z panelem szybkiej szybkiej sprzedaży. Aby bezpośrednio uruchomić panel szybkiej sprzedaży, należy wywołać system z parametrem „-sprzedaż”.
 • W oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży, po wywołaniu opcji Sumy dokumentów otwiera się okno Podsumowanie, w którym dodano pozycję %marży.

CRM

 • W menu Słowniki–>Kontrahenci–>Popraw (F5) dodano zakładkę Samochody, na której użytkownik systemu ma możliwość dodawania pojazdów kontrahenta. Po kliknięciu na ikonę Dodaj (F3), należy uzupełnić pola: NazwaNr rejestracyjny oraz Następny przegląd, a następnie kliknąć na przycisk Zapisz.

Kadry i Płace

 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Roczna karta wynagrodzeń w oknie Roczna karta wynagrodzeń dodano pole Drukuj daty zatrudnienia, zwolnienia i stanowisko, po zaznaczeniu którego będą drukowane informacje o dacie zatrudnienia, dacie zwolnienia oraz o stanowisku pracownika.
 • Dla składnika płacowego w menu System–>Definicja list umożliwiono zaznaczenie, że stanowi on podstawę do obliczeń zajęć komorniczych i alimentacyjnych.

Rozrachunki

 • W menu Rozrachunki–>Przelewy na zakładce Przelew elektroniczny, na oknie opcji wydruku przelewu dodano nowy format przelewu elektronicznego: BRE Bank – walutowy oraz DB PowerNet – walutowy.

Raporty i Formularze

 • W menu Raporty i analizy–>Formularze definiowane w menu kontekstowym wprowadzono opcje:
  • Zapisywać w rejestrze zestawień definiowanych – parametr ten domyślnie jest wyłączony, po jego włączeniu dla danego formularza każdy wydruk, eksport i wysłanie mailem tego formularza zostanie odnotowane w Rejestrze zestawień definiowanych. Ponadto podczas dodawania nowych formularzy definiowanych w oknie do wprowadzania nazwy, można zaznaczyć przełącznik Zapisywać w rejestrze zestawień definiowanych – wówczas takie zestawienie również będzie w Rejestrze zestawień definiowanych.
  • Rejestr zestawień definiowanych – po kliknięciu na parametr, otwiera się okno ze spisem wydrukowanych, wyeksportowanych i wysłanych zestawień definiowanych. Dodając wpis do tego rejestru, system odnotowuje kto i kiedy wykonywał dane zestawienie. Okno z takim rejestrem można również wywołać z okna Formularz definiowany, po wciśnięciu przycisku Archiwum oraz z menu Zestawienia–>Zestawienia definiowane–>Rejestr zestawień definiowanych.

Wspólne

 • Wprowadzono mechanizm umożliwiający zarządzanie dodatkowymi aplikacjami (rozwiązaniami) rozszerzającymi możliwości systemu.
  Opcja dostępna jest tylko w wersji PRESTIŻ po wykupieniu licencji na Menadżer rozszerzeń.