Strefa użytkownika


Strefa użytkownika


Wersja 291

Zarządzanie Produkcją

 • Wprowadzono mechanizm automatycznego uwalniania zleceń produkcyjnych na podstawie zdefiniowanych kryteriów oraz stanu dostępnego produktów na magazynie w toku produkcji. Mechanizm ten dostępny jest po włączeniu przycisku Automatyczne uwalnianie zleceń prod. (Shift+Ctrl+A). W definicji uruchamiania zleceń można określić takie kryteria, jak: Na panelu dodtykowym, przy włączonej opcji potwierdzania materiału numeru dostawy partii lub wprowadzaniu materiału po numerze dostawy partii, na zakładce materiałów wprowadzono kolumnę Dostawa.
  • Technologia – technologia produkcji, której ma dotyczyć;
  • Min stan do uruchomienia – minimalny stan dostępny na magazynie z uwzględnieniem zaplanowanej ilości w produkcji (domyślnie z definicji stanu magazynowego zapasu dla danej kartoteki);
  • Ilość do zlecenia prod. – ilość na jaką będzie generowane zlecenie w przypadku niewystarczającego stanu magazynowego (domyślnie ilość uzasadniona technologicznie).
   Dodatkowo w konfiguracji systemu użytkownik może zdefiniować częstotliwość uwalniania zleceń, za pomocą parametru Co ile minut uwalniać zlecenia prod., który domyślnie ustawiony jest na 15 minut.

Handlowo-Magazynowy

 • Umożliwiono przyjęcie gotówki w walucie obcej za dokument złotówkowy w kasie walutowej na oknie potwierdzenia dokumentu:
  • Aby funkcja była dostępna, należy:
   • włączyć nowy parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia–>Dokumenty–>Edycja dokumentu–>Przyjęcie gotówki w walucie dla dokumentu sprzedaży PLN;
   • zdefiniować dla operatora kasę walutową – w menu Słowniki–>Słowniki systemowe–>Operatorzy–>Popraw (F5)–>zakładka Dane HM–>Kasa walutowa.
    UWAGA! System będzie przeliczał kwotę dokumentu z PLN na walutę na podstawie kursu z tabeli określonej w definicji kasy (kurs dla rozchodów w walucie obcej).
  • Po poprawnym zdefiniowaniu obsługi przyjęcia gotówki w walucie obcej, w oknie potwierdzenia dokumentu będą następujące zmiany:
   • w górnej części okna obok napisu Razem z kwotą dokumentu w PLN będzie wyświetlana kwota w walucie wraz z symbolem waluty;
   • w sekcji Rozliczenia w menu podręcznym wyświetlanym po naciśnięciu przycisku Dodaj rozliczenie (F3) dostępna będzie nowa opcja Zapłata w kasie walutowej Ctrl+W.
  • Po wybraniu opcji Zapłata w kasie walutowej Ctrl+W, jeżeli jest prawo do kasy oraz otwarty raport kasowy na dzień wystawienia dokumentu, pojawi się nowe okno z danymi:
   • nazwa kasy walutowej;
   • kwota gotówki w walucie;
   • kurs (bez możliwości zmiany, z tabeli określonej w definicji kasy);
   • kwota do zapłaty w PLN (kwota z dokumentu);
   • obliczona kwota w PLN (bez możliwości zmiany, kwota w Walucie * kurs);
   • kwota PLN (kwota na jaką zostanie rozliczony dokument).
  • System domyślnie w tym oknie podpowie kwotę w walucie na podstawie pozostałej kwoty do zapłaty w PLN. Można dowolnie modyfikować kwotę przyjmowanej waluty. Pole Kwota PLN może domyślnie przyjąć wartość kwoty do zapłaty w PLN lub obliczonej kwoty PLN (zależnie od opcji wybranej przez użytkownika). Po naciśnięciu klawisza Zapisz zostanie wygenerowany dokument KP w kasie walutowej i zostanie rozliczony z dokumentem w PLN.
  • W wyniku przeliczenia kwoty w walucie na kwotę w PLN, może być różnica między kwotą PLN a pozostałą kwotą do zapłaty w PLN. Wtedy wartość w polu Obliczona kwota PLNbędzie wyświetlana kolorem czerwonym. Jeżeli operator będzie chciał rozliczyć dokument w całości, będzie musiał zaznaczyć opcję Kwota PLN = Do zapłaty w PLN lub zaznaczyć opcję Wymuś kwotę PLN. W takim przypadku, w polu Kwota PLN może wpisać dowolną kwotę i z taką kwotą będzie rozliczony dokument.
  • Z poziomu okna potwierdzenia dokumentu dla danego dokumentu można przyjąć tylko jedną wpłatę gotówki do jednej kasy. Oznacza to, że:
   • nie można wpłacić część gotówki w PLN do kasy PLN i część gotówki w walucie do kasy walutowej;
   • nie można dokonać kilku wpłat gotówki w walucie do kasy walutowej (w przypadku błędnej wpłaty, należy usunąć błędną wpłatę i dodać nową, nie ma możliwości poprawy).
 • W menu System–>Konfiguracja–>Ustawienia–>Kartoteki magazynowe–>Ogólne dodano nowy parametr: Rozszerzona obsługa blokad, którego włączenie spowoduje dodanie na oknie edycyjnym kartoteki, na zakładce Blokady, aktywność, nowych parametrów:
  • Blokady przychodów na dokumentach:
   • magazynowych,
   • zakupu,
   • sprzedaży (dotyczy zwrotów),
   • zakupu na magazynie,
   • sprzedaży na magazynie (dotyczy zwrotów),
  • Blokady rozchodów na dokumentach:
   • magazynowych,
   • zakupu,
   • sprzedaży (dotyczy zwrotów),
   • zakupu na magazynie,
   • sprzedaży na magazynie (dotyczy zwrotów).
    Sprawdzanie blokad wykonywane jest po wybraniu kartoteki (Dodaj (F3) na pozycjach dokumentu), z wyjątkiem dokumentów rozliczeń opakowań oraz korekt, na których to sprawdzanie blokad odbywa się przed zapisem pozycji.
    Uwaga! Nowe parametry dostępne są jeśli wyłączone są blokady ogólne: Blokady rozchodów, Blokady rozchodów na magazynie , Blokady przychodów oraz Blokady przychodów na magazynie.
   • sprzedaży na magazynie (dotyczy zwrotów).
    Sprawdzanie blokad wykonywane jest po wybraniu kartoteki (Dodaj (F3) na pozycjach dokumentu), z wyjątkiem dokumentów rozliczeń opakowań oraz korekt, na których to sprawdzanie blokad odbywa się przed zapisem pozycji.
    Uwaga! Nowe parametry dostępne są jeśli wyłączone są blokady ogólne: Blokady rozchodów, Blokady rozchodów na magazynie , Blokady przychodów oraz Blokady przychodów na magazynie.
 • Wprowadzono nowy rodzaj dokumentów:Zamówienia do rolnika, który funkcjonuje analogicznie, jak Zamówienia do dostawców. Dla nowego dokumentu uniemożliwiono wybranie kontrahenta innego niż rolnik ryczałtowy oraz wymuszono 7% stawkę VAT na pozycjach. Dodatkowo nowy dokument może być realizowany tylko przez:W menu Słowniki–>Definicje dokumentów–>wybrany dokument–>Popraw(F5)–>zakładka Cechy–>zakładka Dokumenty umożliwiono określenie czy dana cecha ma być wymagana na danym dokumencie. Po dodaniu danej cechy do definicji dokumentu, jej wymagalność automatycznie jest włączona, natomiast ponowne kliknięcie odznaczy jej wymagalność.
  • Fakturę VAT – zakup od rolnika;
  • Fakturę do PZ – zakup od rolnika;
  • Przychód zewn.(PZ) – zakup od rolnika.
 • Dodano obsługę nowego formatu EDI – importu / eksportu faktur: ECOD XML INVOICE wersja 750.

CRM

 • W module Zarządzanie Kontaktami wprowadzono nową opcję Wstępny rejestr dokumentów, w ramach której dodano:
  • W menu Słowniki–>Słowniki dokumentów wstępnego rejestru dwa nowe słowniki:
   • Rodzaje dokumentów wstępnego rejestru – w słowniku tym w oknie edycji rodzaju dokumentu można zdefiniować:
    • na zakładce Podstawowe – nazwę rodzaju i miejsce, którego dotyczy dany rodzaj (jest to miejsce, w którym dokumenty wstępnego rejestru z danego rodzaju będą widoczne).
     Uwaga! miejsce można zdefiniować tylko, gdy dodawany jest nowy rodzaj dokumentu.
    • na zakładce Akcje – dostępność akcji z okna głównego dokumentów wstępnego rejestru.
    • na zakładce Atrybuty – które pola muszą zostać wypełnione wartością, podczas dodawania nowego (lub poprawy) dokumentu wstępnego rejestru.
   • Statusy dokumentów wstępnego rejestru – w słowniku tym można zdefiniować powiązania pomiędzy rodzajami dokumentów a statusami (jeden status może być dostępny dla wielu rodzajów dokumentów). Można także określić, którzy operatorzy mogą widzieć dokumenty o danym statusie na oknie głównym ze spisem dokumentów wstępnego rejestru oraz który operator będzie mógł przypisać dany status dokumentowi wstępnego rejestru.
  • Trzy okna główne ze spisem dokumentów wstępnego rejestru (okna te nieznacznie różnią się od siebie pod względem funkcjonalności):
   • w menu CRM–>Wstępny rejestr dokumentów – w oknie tym widoczność dokumentów nie zależy od miejsca wybranego dla rodzaju danego dokumentu wstępnego rejestru, a także nie wykonujemy w nim żadnych dodatkowych akcji. W szczegółach znajduje się zakładka Dokumenty, na której w postaci tabelarycznej widać listę plików powiązanych z danym dokumentem wstępnego rejestru (z poziomu tej zakładki można dodać, usunąć oraz podejrzeć plik).
   • w module Handlowo-Magazynowym w menu Zakup–>Wstępny rejestr dokumentów oraz w module Finanse i Księgowość w menu Dokumenty–>Dokumenty wstępnego rejestru – dla tych okien w widoku głównym i w szczegółach można wybrać kolumny związane z kontrahentem i jego cechami oraz z walutą, której dotyczy dany dokument. Dodatkowo w szczegółach widoczne są zakładki:
    • Przelewy – na zakładce tej widoczny jest w postaci tabelarycznej spis przelewów powiązanych z danym dokumentem wstępnego rejestru (można powiązać tylko jeden przelew z danym dokumentem, a powiązanie takie następuje za pomocą akcji Wystaw przelew).
    • Powiązania – na zakładce tej widoczny jest spis dokumentów wystawionych za pomocą akcji Wystaw dokument na podstawie (w przypadku gdy okno jest wywołane z modułu Handlowo-Magazynowego, jest to dokument zakupowy HM, a gdy okno jest z modułu Finanse i Księgowość, akcja Wystaw dokument na podstawie doda dokument zakupowy FK).
     Przed dodaniem plików, które mają być powiązane z dokumentem wstępnego rejestru wyświetla się okno Lista plików, za pomocą którego można pobrać pliki ze skanera (ścieżkę do katalogu dla zeskanowanych plików można określić w konfiguracji systemu za pomocą opcji Katalog zeskanowanych plików do wstępnej rejestracji dokumentów) lub wskazać pliki z dysku. Podczas dodawania nowego dokumentu wstępnego rejestru, system zapyta użytkownika o rodzaj dokumentu, a następnie wyświetli okno Lista plików.
     UWAGA! Opcja dostępna tylko w wersji PRESTIŻ.

Finanse i Księgowość

 • W menu Dokumenty–>Definicje dekretów dodano zmienną: Różnica kursowa netto (faktura – PZ) dla dokumentów zakupu, dzięki której będzie możliwe zadekretowanie różnicy kursowej powstałej między dokumentami wystawionymi w walucie PZ a fakturą do PZ.

Kadry i Płace

 • Wprowadzono opcję, która umożliwi automatyczne wliczenie na zaświadczeniu RP-7 nagród rocznych, tzw. „trzynastek”, do kwoty przychodów wykazanych za rok poprzedni. Aby funkcjonalność była dostępna, należy podczas definiowania składnika płacowego dla „trzynastki”, wybrać w polu Wliczać do zasiłku opcję nagroda roczna 13’tka. Składnik z takim ustawieniem będzie wyliczany w ten sam sposób, jak nagroda roczna, a jedynie w zaświadczeniu RP-7 będzie uznawany jako przychód z poprzedniego roku i dodawany do sumy kwot za poprzedni rok. Aby składnik z powyższymi ustawieniami został prawidłowo wliczony do RP-7, to na oknie definicji pól kwotowych dla RP-7 (menu System–>Definicja list–>Definicja pól kwotowych dla formularzy–>RP-7–>Rok 2009), muszą być ustawione domyślne wartości (czyli pole „trzynastki” musi pozostać puste a pole „stałe” powinno być określone wzorem „BRUTT-ZUSBR”).
 • Umożliwiono wykazanie na świadectwie pracy okresów pracy u poprzedniego pracodawcy oraz jego nazwę dla pracowników przejętych od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art 23.1 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi. Nowa opcja: Przejęcie pracownika na podstawie art 23.1 KP, znajduje się w menu Kadry–>Dane kadrowe–>Popraw (F5)–>zakładka Przebieg zatrudnienia. Wybranie tej opcji dla danego zakładu pracy spowoduje, że nazwa tego pracodawcy oraz okresy zatrudnienia zostaną automatycznie umieszczone na świadectwie pracy danego pracownika.
 • W menu Zestawienia–>Zestawienia płacowe–>Roczna karta wynagrodzeń w oknie Roczna karta wynagrodzeńwprowadzono pole Drukuj daty zatrudnienia, zwolnienia i stanowisko, po zaznaczeniu którego będą drukowane informacje o dacie zatrudnienia, dacie zwolnienia oraz stanowisku pracownika.
 • W oknie wydruku Zestawienie urlopu wykorzystywanego na dany dzieńdodano nowy przełącznik Rozdziel liniami, po włączeniu którego na wydruku wiersze będą rozdzielone liniami.
 • Wprowadzono opcję, która umożliwia wydruk stałych składników zaszeregowania na umowach oraz aneksach do umów, według wybranej kolejności. Aby zmienić kolejność wydruku składników, należy w menu Słowniki–>Stałe składniki zaszeregowania, podczas edycji składnika, wpisać mu odpowiedni numer w polu Nr na wydruku.

Produkt

 • W menu Zlecenia produkcyjne–>Zlecenia kompletacje/Zlecenia dekompletacjewprowadzono widok drzewa grup, analogicznie jak w spisie kartotek magazynowych. Dodatkowo w widoku kolumn dodano opcjonalne kolumny wszystkich rodzajów grup (rozszerzona nazwa i rozszerzony kod), a także dodano kolumny cech kartotek i rodzaju kartotek.

Rozrachunki

 • W menu Rozrachunki–>Przelewy–>Drukuj (F9) dodano opcję: Drukuj za co zaznaczone (pogrupowane), która umożliwia wydruk zaznaczonych przelewów pogrupowanych po kontrahencie. Dodatkowo podczas wysyłania program podpowie e-mail z danych kontrahenta.

Środki Trwałe

 • W menu Środki trwałe–>Dokumenty na oknie edycyjnym OT dodano parametr: Amortyzuj, który może przyjmować wartości: w miesiącu przyjęcia oraz w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia. System podczas naliczania amortyzacji, przy zamykaniu miesiąca, będzie pobierał informację z tego parametru, a nie z ustawienia w konfiguracji (w menu Ustawienia–>Środki trwałe–>Ustawienia–>Amortyzacja).