Jak działa?

Split payment (mechanizm podzielonej płatności) w swojej pierwotnej postaci obowiązuje od 1 lipca 2018. Wszedł w życie z ustawą z dn. 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatnicy VAT posiadają osobny rachunek bankowy, na który przelewana jest wartość podatku VAT za sprzedane towary/świadczone usługi.

Split Payment do 31 października 2019 r.

Mechanizm sprowadzał się do zasady dobrowolnego zastosowania podziału płatności za wystawioną przez dostawcę fakturę na dwa osobne przelewy: kwotę netto, która przelewana jest na rachunek sprzedawcy oraz kwotę podatku VAT, za którą płatność wpływała na dedykowany rachunek VAT.

Split payment był stosowany tylko w transakcjach B2B, a jego wykorzystanie było dobrowolne (inicjatywę w tym zakresie miał nabywca, choć skorzystanie z płatności dzielonej wiązało obie strony). Mechanizm mógł być stosowany wybiórczo – nabywca decydował czy zastosować go wobec konkretnej faktury i konkretnego dostawcy towarów czy usług.

Mechanizm Podzielonej Płatności obowiązkowy

Zmiany od 1 listopada 2019 r.

Warto pamiętać, że od tej daty Mechanizm Podzielonej Płatności utracił dotychczasową cechę dobrowolności. Ale – tu kolejna uwaga – nie dla wszystkich.

Obowiązek MPP objął głównie towary i usługi, dla których do 31 października 2019, stosowano tzw. odwrotne obciążenie – przerzucające rozliczanie VAT na nabywcę.

Kto więc i na jakich zasadach jest zobowiązany do stosowania podzielonej płatności?

MPP musi zostać zastosowany do każdej faktury, która spełni jednocześnie kilka warunków:

 • Wartość brutto całej FV > 15 tys. zł
 • Chociaż jedna pozycja FV z kategorii tzw. towarów/usług wrażliwych np. paliwa, stal, tablety, smartfony, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne (Pełna lista? Zobacz -> https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf )
 • Sprzedawca oraz nabywca to podatnicy VAT

W innych przypadkach – MPP jest nadal dobrowolny.

Kiedy więc nie musisz stosować MPP?

 • faktura na towary/usługi objęte obowiązkiem MPP na kwotę < lub = 15 tys. zł brutto
 • faktura na towary/usługi mieszane (objęte i nieobjęte obowiązkiem MPP) na kwotę < lub = 15 tys. zł brutto
 • rozliczenia w formie potrąceń (art. 498 KC)
 • faktury za należności wynikające z realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prawnym

UWAGA!
Transakcje < 15 tys. zł brutto, które dotyczą towarów objętych obowiązkowym MPP, podlegają odpowiedzialności solidarnej nabywcy. Uwalnia od niej dobrowolne skorzystanie z MPP.

Sprzedawcy! Obowiązkowa adnotacja na fakturze

Dopisek „mechanizm podzielonej płatności” MUSI znaleźć się na każdej fakturze, która jest zobligowana do stosowania obowiązku. Jeśli jej zabraknie grozi Ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% wykazanej na dokumencie kwoty podatku!*

*sankcja naliczana tylko od wartości kwoty VAT na dostawę towarów i usług z obowiązkiem MPP

Jeżeli natomiast prowadzisz jednoosobową działalność grozi Ci grzywna do 180 stawek dziennych.

Jak uniknąć sankcji?

Nabywca musi uregulować w MPP kwotę, która odpowiada kwocie VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie objęte obowiązkowym MPP.

Nabywcy! Uwaga na sposób płatności

Jeśli mimo obowiązku zapłacicie z pominięciem MPP, grozi Wam sankcja w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT, która przypada na nabyte towary lub usługi objęte obowiązkiem.
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej grozi Ci grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych.

Jak uniknąć sankcji?

Dostawca lub usługodawca musi rozliczyć całość kwoty VAT, która wynika z faktury.

Wpływ na odliczenia!

Warto pamiętać, że jeśli należność zostanie błędnie opłacona z pominięciem obowiązkowego mechanizmu MPP, od 1 stycznia 2020 nie będzie można zaliczyć jej w koszty podatkowe!

Wykorzystanie środków z rachunku VAT po nowemu

Od 1 listopada 2019 r. będzie je można wykorzystać m.in. na zapłatę: kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego i odsetek za zwłokę od tych należności, podatku VAT z tytułu importu i odsetek za zwłokę od tego podatku, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, zaliczek na te podatki, a także odsetek za zwłokę od tych podatków, podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych i odsetek za zwłokę od tych płatności, należności celnych i odsetek za zwłokę od tych należności czy składek ZUS.

źródło: podatki.gov.pl

Dodatkowo – zbiorcze płatności i zaliczki w MPP

Od 1 listopada 2019 r. masz także możliwość:

 • stosowania mechanizmu MPP do zaliczek
 • płatności za więcej niż jedną fakturę przy pomocy jednego komunikatu przelewu (wszystkie FV wystawione przez jednego dostawcę i na sumę kwot wykazanego podatku za okres nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 1 miesiąc)

Po co MPP?

W założeniu ustawodawcy wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności ma po pierwsze zwiększyć bezpieczeństwo przedsiębiorców, po drugie zmniejszyć nadużycia poprzez uszczelnienie systemu podatkowego.

Przypomnijmy, że już w uzasadnieniu projektu ustawy można było przeczytać, że od 2008 roku stale wzrasta tzw. luka w VAT, czyli różnica między podatkiem teoretycznie należnym Skarbowi Państwa (teoretycznym dochodem budżetu), a faktycznie pobranym podatkiem (czyli rzeczywistym wpływem do budżetu). Ponad połowa tej luki, która według badań Komisji Europejskiej wynosi obecnie ok. 10 mld. euro, była właśnie efektem uchylania się od opłacania podatków i działalności tzw. szarej strefy.

Jakie korzyści daje przedsiębiorcom?

Ministerstwo Finansów oferuje pewne zachęty do stosowania mechanizmu płatności dzielonej, wśród najistotniejszych można wymienić:

 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości
  Korzystanie z mechanizmu skutkuje brakiem zastosowania wobec podatnika podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych. Warunek? Przynajmniej 95% kwoty podatku wykazanego w deklaracji musi zostać opłaconych z wykorzystaniem split payment.
 • Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego
  Kwota zostaje obniżona wg ustalonego wzoru [S = Z x r x (n/360)]. Zapłata należności z tytułu podatku musi nastąpić w tym przypadku w terminie wcześniejszym niż określony i jednocześnie w całości z dedykowanego rachunku VAT.
 • Domniemanie zachowania należytej staranności
  Samo korzystanie z mechanizmu rodzi domniemanie, że podmiot dokonujący płatności dochowuje tzw. należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta. Tym samym wykorzystanie płatności podzielonej jest samo w sobie sposobem na uwolnienie się od ryzyka posądzenia o współpracę z szarą strefą. W efekcie pomaga utrzymać bezpieczeństwo i pewność obrotu.
 • Wyłączenie z przepisów o solidarnej odpowiedzialności
  Do stosujących system podzielonej płatności nie mają zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą za zaległości podatkowe w VAT (art. 105a ust. 1 ustawy o VAT). Przepis ten dotyczy m.in. handlu niektórymi wyrobami stalowymi oraz paliwami (towary określone w załączniku nr 13 do ustawy o VAT).