Ruszył split payment


Systemy Streamsoft zgodne ze zmianami w VAT

Ruszył split payment


Systemy Streamsoft zgodne ze zmianami w VAT

Split payment

Split payment (mechanizm podzielonej płatności) obowiązuje od 1 lipca 2018. Wszedł w życie z ustawą z dn. 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatnicy VAT mogą posiadać osobny rachunek bankowy, na który odprowadzana jest wartość podatku za oferowane towary/świadczone usługi.

Przypomnijmy bardziej szczegółowo: split payment to mechanizm, który sprowadza się do podziału płatności za każdą wystawioną przez dostawcę fakturę na dwa osobne przelewy: kwotę netto, która przelewana jest na rachunek sprzedawcy oraz kwotę podatku VAT, za którą płatność wpływa na dedykowany rachunek VAT.

Split payment może być stosowany tylko w transakcjach B2B, a jego wykorzystanie jest dobrowolne (inicjatywę w tym zakresie ma nabywca, choć skorzystanie z płatności dzielonej wiąże obie strony). Warto dodać, że mechanizm może być stosowany wybiórczo – nabywca decyduje czy zastosować go wobec konkretnej faktury i konkretnego dostawcy towarów czy usług.

Po co split payment?

W założeniu ustawodawcy wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności ma po pierwsze zwiększyć bezpieczeństwo przedsiębiorców, po drugie zmniejszyć nadużycia poprzez uszczelnienie systemu podatkowego.

Przypomnijmy, że już w uzasadnieniu projektu ustawy można było przeczytać, że od 2008 roku stale wzrasta tzw. luka w VAT, czyli różnica między podatkiem teoretycznie należnym Skarbowi Państwa (teoretycznym dochodem budżetu), a faktycznie pobranym podatkiem (czyli rzeczywistym wpływem do budżetu). Ponad połowa tej luki, która według badań Komisji Europejskiej wynosi obecnie ok. 10 mld. euro, była właśnie efektem uchylania się od opłacania podatków i działalności tzw. szarej strefy.

Jakie korzyści daje przedsiębiorcom?

Ministerstwo Finansów oferuje pewne zachęty do stosowania mechanizmu płatności dzielonej, wśród najistotniejszych można wymienić:

 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości
  Korzystanie z mechanizmu skutkuje brakiem zastosowania wobec podatnika podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych. Warunek? Przynajmniej 95% kwoty podatku wykazanego w deklaracji musi zostać opłaconych z wykorzystaniem split payment.
 • Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego
  Kwota zostaje obniżona wg ustalonego wzoru [S = Z x r x (n/360)]. Zapłata należności z tytułu podatku musi nastąpić w tym przypadku w terminie wcześniejszym niż określony i jednocześnie w całości z dedykowanego rachunku VAT.
 • Domniemanie zachowania należytej staranności
  Samo korzystanie z mechanizmu rodzi domniemanie, że podmiot dokonujący płatności dochowuje tzw. należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta. Tym samym wykorzystanie płatności podzielonej jest samo w sobie sposobem na uwolnienie się od ryzyka posądzenia o współpracę z szarą strefą. W efekcie pomaga utrzymać bezpieczeństwo i pewność obrotu.
 • Wyłączenie z przepisów o solidarnej odpowiedzialności
  Do stosujących system podzielonej płatności nie mają zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą za zaległości podatkowe w VAT (art. 105a ust. 1 ustawy o VAT). Przepis ten dotyczy m.in. handlu niektórymi wyrobami stalowymi oraz paliwami (towary określone w załączniku nr 13 do ustawy o VAT).

 

Obsługa split payment w systemach Streamsoft

Oferowane przez nas systemy w pełni obsługują mechanizm split payment. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi obsługi mechanizmu płatności podzielonej w systemie ERP Streamsoft Prestiż i systemie Streamsoft PRO: https://www.streamsoft.pl/wp-content/uploads/2016/10/split-payment-prestiz-instrukcja.pdf

Szkolenie zdalne

Jesteś użytkownikiem Streamsoft Prestiż i chciałbyś dowiedzieć się więcej o rozliczaniu dokumentów z zastosowaniem split payment w systemie?

Zgłoś się na szkolenie zdalne, wypełniając formularz

Zgłoszenie:

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Numer NIP:

Telefon:

E-mail:

Wybierz datę szkolenia: