Konkurs jesienny dla Dzieci Streamsoft oraz Dzieci Partnerów i Klientów Streamsoft.

Kochane Dzieciaki,
zapraszamy Was do super zabawy. Wykorzystajmy jesienne dynie i zróbmy coś fajowego!

 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

1. Ozdobić dynię w jak najbardziej kreatywny sposób

– Technika dowolna

2. Dostarczyć gotową pracę

– Mailem – zdjęcie dyni na adres marketing@streamsoft.pl

Termin nadsyłania – na Wasze prace czekamy od 31 października (Halloween) do 8 listopada 2020 r. (do g. 24.00)

 

Do wygrania wesołe i kolorowe nagrody!

Zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci
– Pracowników i Współpracowników firmy Streamsoft
– Partnerów i Klientów Streamsoft

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do 14 roku życia (włącznie)

3. Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę

4. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą
– imię, nazwisko, wiek autora i temat pracy + nazwa firmy Rodzica/Opiekuna

5. Prace konkursowe trzeba dostarczyć do 8 listopada 2020 r., do g. 24.00

 

Wszystkie nadesłane prace będą oceniane w następujący sposób:

1. Wstępna ocena przez jury Streamsoft
– jury wybierze prace, na które następnie będzie można głosować poprzez lajki na firmowym Facebooku Streamsoft: facebook.com/streamsoft89

2. Głosowanie w formie lajków na firmowym Facebooku Streamsoft
– od 9 do 15 listopada 2020, do g. 24.00
– w ten sposób wyłonieni zostaną Zwycięzcy (3 pierwsze miejsca)

3. Dodatkowo jury Streamsoft ma prawo przyznać wyróżnienia
– osoby, których prace zostaną zauważone przez jury, także otrzymają nagrody

Regulamin konkursu „Pomysł na dyniowe straszydło!”

 

1. Konkurs „Pomysł na dyniowe straszydło” organizowany jest przez Streamsoft sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze (zwany dalej Streamsoft) i kierowany do:

a) osób w wieku do 14 roku życia włącznie,

b) których rodzice spełniają jeden z warunków: są pracownikami Streamsoft sp. z o.o. sp.k., Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy sp.j., są współpracownikami w/w spółek lub pracownikami/udziałowcami/współwłaścicielami/akcjonariuszami takich podmiotów.

 

2. Konkurs trwa od 31.10.2020 do 15.11.2020 (dalej okres konkursu, okres trwania konkursu), co oznacza, że prace konkursowe musza wpłynąć do Streamsoft najpóźniej do godziny 24.00 dnia 08.11.2020 roku.

 

3. Konkurs polega na przesłaniu fotografii w postaci plików: png/jpg na adres poczty elektronicznej marketing@streamsoft.pl. Fotografia przedstawiać musi własnoręcznie udekorowaną dynię. Maksymalna ilość fotografii to 1, a maksymalny rozmiar jednego pliku to 5 MB.

 

4. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie.

 

5. Zgłoszenie powinno zawierać ponadto:
– imię i wiek dziecka,
– imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
– jeśli rodzic nie jest pracownikiem Streamsoft lub Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy zgłoszenie powinno wskazywać spełnienie przesłanki o jakiej mowa w ust 1 lit b),
– nr telefonu rodzica,
– oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem oraz zgoda na publikację danych osobowych.

 

6. Spośród prac nadesłanych zgodnie z warunkami konkursu Streamsoft wybierze 3 laureatów odpowiednio na I, II, III miejscu. Wybór laureatów odbywać się będzie w dwóch etapach: w pierwszym jury wybierze najlepsze prace (nie więcej niż 40), które w drugim etapie zostaną umieszczone na kanale Streamsoft w portalu Facebook (Streamsoft) i będą podlegały dalszej ocenie przez użytkowników Facebooka.

 

7. Wyboru w ramach jury dokona 3 pracowników Streamsoft. Dzieci członków jury nie mogą brać udziału w konkursie. Jury dokonuje wyboru w oparciu o kreatywność, oryginalność, samodzielność wykonanych prac. Decyzje jury są ostateczne.

 

8. Wybór laureatów przez jury będzie miał miejsce w dniu 9.11.2020, a o wyniku Streamsoft poinformuje poprzez zamieszczenie laureatów 1 etapu na swoim profilu w portalu Facebook.

 

9. Prace w ramach konta na portalu Facebook będą dostępne ogółowi użytkowników tego portalu z możliwością użycia funkcji „polub” przez okres 7 dni. Pierwsze trzy prace o najwyższej liczbie uzyskanych polubień zajmą odpowiednio I., II. I III miejsce, a kolejne 10 prac otrzyma wyróżnienie. O wynikach 2. etapu konkursu Streamsoft poinformuje na swoim koncie w ramach portalu Facebook.

 

10.  Laureaci otrzymają następujące nagrody:
a) I miejsce – klocki lego lub gra planszowa (do wyboru przez laureata) o wartości do 150 zł
b) II miejsce – klocki lego lub gra planszowa (do wyboru przez laureata) o wartości do 150 zł
c) III miejsce – klocki lego lub gra planszowa (do wyboru przez laureata) o wartości do 150 zł
d) Wyróżnienia – klocki lego lub gra planszowa (do wyboru przez laureata) o wartości do 100 zł

 

11. Streamsoft nabywa własność prac laureatów i osób wyróżnionych wraz z prawami autorskimi do tych prac oraz prawem do wykonywania prac zależnych i zezwalaniem na wykonywanie takich praw na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez powielanie prac w postaci cyfrowej i umieszczanie ich w sieci Internet w szczególności w ramach portali społecznościowych, na których Streamsoft ma swoje konta.

 

12. Poprzez przystąpienie do konkursu rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację przez Streamsoft danych osobowych uczestnika w postaci jego imienia i wieku oraz sposobu powiązania ze Streamsoft.

 

13. Nagroda zostanie przesłana laureatom w uzgodniony z rodzicami/opiekunami sposób po uregulowaniu kwestii podatkowych ze względu na treść zapisu art. 41 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

14. Wszelkie zapytania na temat konkursu należy kierować na adres marketing@streamsoft.pl

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem danych jest Streamsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze 65-077 pod adresem: al. Wojska Polskiego 11 który jest również adresem do korespondencji, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000443818, REGON 081108705, NIP 929-185-17-23.

2. Podstawą przetwarzania jest zgoda o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) RODO oraz koniecznośc zarchiwizowania danych laureatów konkursu np. na cele podatkowe(art. 6 ust 1 lit f).

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Uprawniony realizuje cel tj. podmiotom współpracującym przy prowadzeniu strony internetowej czy portali społecznościowych. Ponadto dane mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.

4. Uprawniony nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

5. Dane przechowywane są przez okres ich wykorzystywania w ramach celu o jakim mowa powyżej,

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do prawa dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz odmowa ich podania może uniemożliwiać udział w konkursie.

12. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

UWAGA!

Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców, a fotorelacja z ich odbioru, o którą będziemy prosić Zwycięzców, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Streamsoft i portalach społecznościowych Streamsoft.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Biorąc udział w konkursie, wyrażają Państwo zgodę na publikację zdjęć dostarczanych prac oraz wizerunku Uczestników oraz Zwycięzców na stronie internetowej Streamsoft oraz na profilach portali społecznościowych Streamsoft.

2. Zgodnie z przepisami każdy Zwycięzca musi opłacić podatek od nagrody – w związku z tym Zwycięzcy będą zobowiązani wypełnić i odesłać do Streamsoft mailem lub pocztą tradycyjną „Potwierdzenie otrzymania nagrody w konkursie”. Wzór takiego pisma oraz adres do wysyłki doręczymy wszystkim Zwycięzcom po rozstrzygnięciu konkursu.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.