e-Sprawozdanie


Nowe narzędzie dla firm!

e-Sprawozdanie


Nowe narzędzie dla firm!

Kompleksowa obsługa sprawozdań finansowych w Streamsoft PRO/Prestiż

e-Sprawozdanie to nowe narzędzie w systemach Streamsoft PRO/Prestiż, umożliwiające intuicyjne przygotowanie i wysłanie sprawozdania finansowego w formie pliku XML.

Wykorzystanie narzędzia pozwala firmom tworzyć pełne e-sprawozdanie finansowe, którego składowe to:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
 • Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 • Zestawienie zmian w kapitale
 • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
 • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
 • Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego
 • Załączniki (noty i objaśnienia)

Narzędzie e-Sprawozdanie Streamsoft PRO/Prestiż zawiera różne warianty sprawozdań, przewidywanych odpowiednio dla mikro, małych i dużych firm oraz NGO.

Pozwala to jego użytkownikom tworzyć odpowiedni format – XML od razu w jednym pliku. Wygodnie, sprawnie, bez ryzyka pomyłek!

Zapewniamy systematyczny rozwój narzędzia, zgodnie z przepisami prawno-księgowymi.

Wprowadzane będą także zmiany wpływające na zwiększenie komfortu użytkowania, w najbliższym czasie m.in.:

 • Połączenie z bramką Krajowej Administracji Skarbowej
 • Uwierzytelnienie podpisem elektronicznym z poziomu systemu

 

Film instruktażowy

Dodatkowo instrukcja opisująca e-Sprawozdania w systemach Streamsoft PRO/Prestiż, dostępna jest w sekcji FAQ.

Cennik

Streamsoft PRO

490* zł
 • netto

Streamsoft Prestiż

960* zł
 • netto

* podane ceny, są kwotami netto
* w przypadku licencji wielofirmowych dopłata 40%

 

UWAGA!
Od 1 października 2018 e-sprawozdania są obligatoryjne dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

Więcej o e-sprawozdaniu

E-sprawozdanie, zwane inaczej JPK_SF, to nic innego jak sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w formie elektronicznej.

 • Spółki kapitałowe (definiowane jako jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości)
 • Spółki osobowe i działalności gospodarcze (definiowane jako podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych)
 • Stowarzyszenia i fundacje (definiowane jako organizacje pozarządowe)

Najogólniej mówiąc, musi posiadać postać elektroniczną.

Jak to rozumieć? Oznacza to, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego.

Bardziej szczegółowo, e-sprawozdanie musi posiadać odpowiedni format i strukturę logiczną (wzorzec struktury danych dla JPK_SF to format XSD, na jego podstawie tworzony jest plik XML).

Ze względu na swoją formę, e-sprawozdanie musi zostać także opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, która prowadzi księgi rachunkowe i kierownika jednostki (spółki, firmy).

UWAGA!
Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, e-podpis muszą złożyć wszyscy jego członkowie.

Upraszczając, opisane wyżej obligatoryjne wymogi dotyczące e-sprawozdania sprawiają, że wymaganym do jego utworzenia formatem jest postać pliku XML.

Brzmi znajomo? Tak! W formacie tym przedsiębiorcy tworzą już przecież inne struktury JPK.

Tak samo jak w ich przypadku, e-sprawozdanie nie może więc być utworzone przy pomocy arkusza kalkulacyjnego (np. Excel), albo np. pliku tekstowego (np. Word), który będzie jedynie wysłany elektronicznie do odpowiednich organów.

Obsługa sprawozdań wiąże się więc koniecznością wykorzystania oprogramowania informatycznego. Dotyczy to szczególnie spółek kapitałowych, dla których Ministerstwo Finansów nie stworzyło dedykowanego narzędzia umożliwiającego generowanie sprawozdań finansowych.

Tego typu aplikacja (e-Sprawozdania Finansowe) powstała co prawda dla podatników PIT. Już praktyka JPK_VAT pokazała jednak, że znacznie bardziej intuicyjnym (choćby pod względem poprawności danych)  jest wykorzystanie oprogramowania, w którym dane przedsiębiorstwo obsługuje całościowo obszar księgowo-finansowy.