Biała lista podatników


Nowe przepisy i sankcje!

Biała lista podatników


Nowe przepisy i sankcje!

Tzw. Biała lista to nic innego jak jednolity dostępny publicznie i elektroniczny wykaz podatników VAT, który obowiązuje od 1 września 2019. Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!

Co zastąpiła Biała lista?

Biała lista zastąpiła trzy, funkcjonujące przed 1 września 2019, listy podatników VAT:

 • podmiotów czynnych w rejestrze VAT
 • podmiotów niezarejestrowanych lub wykreślonych w rejestrze VAT
 • podmiotów przywróconych do rejestru VAT

I dlaczego?

Wyprowadzając Białą listę podatników VAT ustawodawca miał na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, a tym samym ograniczenie ryzyka wplątania przedsiębiorców w proceder wyłudzeń VAT.

Zgodnie z założeniami, zintegrowany wykaz ma więc pomagać w dochowaniu należytej staranności w doborze partnerów biznesowych oraz dawać fiskusowi większą transparentność, a tym samym lepszą kontrolę, nad przepływem środków finansowych w obrocie gospodarczym.

Jakie dane zawiera Biała lista?

W wykazie znaleźć można pełną informację o podmiotach VAT, w tym:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR

Gdzie jest dostępna Biała lista?

Znajdziesz ją pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Poza stroną internetową Ministerstwa Finansów, listę można także prześledzić z poziomu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ (zakładka Wykaz podatników VAT).

Jaki obowiązek nakłada na przedsiębiorców?

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonania zapłaty wyłącznie na rachunki kontrahentów wykazane w rejestrze, czyli znane administracji skarbowej.

UWAGA!!! Sankcje od 1 stycznia 2020!

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie będą obciążone sankcjami.

Po tej dacie jednak warto uważać!

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli dokonasz płatności* na rzecz kontrahenta wykorzystując rachunek bankowy inny niż podany w Białej liście:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. (nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury)
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji

*Opisane sankcje dotyczą transakcji na kwotę > 15 tys. zł.

O czym jeszcze warto pamiętać?

 • Dane dostępne na Białej liście będą aktualizowane raz dziennie w dni robocze. Najlepiej więc sprawdzać numer rachunku do przelewu tego samego dnia, w którym się go dokonuje.
 • Jeśli zdarzy Ci się błąd, wciąż masz szansę uwolnić się od sankcji. Jak? Powinieneś w ciągu maksymalnie 3 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy numer konta, poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Biała lista w systemach Streamsoft PRO i Streamsoft Prestiż

W oparciu o rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Finansów zostały wprowadzone zmiany w systemach Streamsoft PRO i Prestiż. Mają one na celu usprawnienie i zautomatyzowanie sprawdzania kontrahentów podczas pracy w programie, a także ostrzeżenie użytkownika o rachunku bankowym spoza wykazu MF.

 

Przejdź do instrukcji